ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ش‍ب‌ ادراری‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ک‍ودک‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸

حیدر پور, شهربانو (1389) ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ ش‍ب‌ ادراری‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ک‍ودک‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
199heydarpur.shahrbanu.docx

Download (14kB)

Abstract

مقدمه و هدف: شب ادراری در کودکان از اختلالات شایعی است که با عوامل مختلف در ارتباط بوده و علاوه بر آگاهی از شیوع این پدیده، شناسایی شایع ترین و مهم ترین این عوامل در هر منطقه به منظور هر گونه برنامه ریزی و مداخلات پیشگیرانه ضروری است. مطالعه حاضر نیز به همین منظور در کودکان دبستانی شهر گناباد طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی است که در جامعه کودکان دبستانی شهر گناباد انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل ۲۵۰ دختر و پسر بود که بطور تصادفی و چند مرحله ای (طبقه ای - سهمیه ای) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر دو بخش اطلاعات دموگرافیک و عوامل مختلف مرتبط با شب ادرای از طریق خانواده ها جمع آوری گردید. روایی و پایایی ابزار قبل از استفاده، حاصل و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های مناسب استنباطی نظیر تی دانشجویی، مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری در سطح کمتر از0/05 معنی دار لحاظ گردید. نتایج: بر اساس یافته ها 39/6 درصد از کودکان را پسران و 60/4 درصد را دختران در پایه های مختلف تحصیلی دبستان شامل می شدند. شیوع شب ادراری در کودکان 6/8 درصد بدست آمد که در دختران و پسران از تفاوت معنی دار برخوردار بود.(P=0/00)در بین عوامل و علائم همراه مختلف مواردی چون جنس، سابقه خانوادگی، نوشیدن مایعات زیاد قبل از خواب، گریه در خواب، ناخن جویدن، از مهمترین عوامل مرتبط و علائم همراه با شب ادراری را در کودکان و زندگی آن ها در منطقه به خود اختصاص داده است. همچنین آزمون های آماری بین شب ادراری با این عوامل ارتباط معنی داری نشان داد.(p<0/05) بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر شب ادراری به عنوان یک معضل با ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی از شیوع قابل توجهی برخوردار بوده و توجه جدی را از سوی خانواده و دست اندر کاران بخش سلامت می طلبد. همچنین مبتنی بر یافته ها، عوامل روحی-روانی، فرهنگی اجتماعی، تغذیه ای مرتبط با شب ادراری کودکان است که تدابیر بهداشتی، آگاهی و مشاوره خانواده ها را ضروری می نماید. کلمات کلیدی: شب ادراری، فراوانی، کودکان، دبستان

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 04:48
Last Modified: 26 Oct 2019 04:48
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1016

Actions (login required)

View Item View Item