ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در ج‍وان‍ان‌ س‍ی‍گ‍اری‌ و غ‍ی‍ر س‍ی‍گ‍اری‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد

ت‍وک‍ل‍ی‌ زاده‌، ج‍ه‍ان‍ش‍ی‍ر, ج‍ه‍ان‍ش‍ی‍ر (1383) ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در ج‍وان‍ان‌ س‍ی‍گ‍اری‌ و غ‍ی‍ر س‍ی‍گ‍اری‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
102 tavakolizadeh jahanshir-1.pdf

Download (92kB)

Abstract

چکیده: مقدمه و اهداف مطالعه: اعتیاد به سیگار به عنوان رایج ترین و ارزانترین ماده اعتیاد آور دارای عوارض زیان بار جسمی و روانی است. مدارک مشخصی وجود دارد که سیگار کشیدن با وضعیت بهداشت روانی افراد هم ارتباط دارد. به همین دلیل این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی جوانان سیگاری و غیر سیگاری، قشر عظیم، سازنده و فعال جامعه و سایر اهداف زیر بر اساس پرسشنامه GHQ – 28 انجام گرفته است. 1- تعیین فراوانی جوانان سیگاری بر حسب عوامل جمعیت شناختی مختلف و ارتباط آنها با مصرف سیگار. 2- تعیین میزان موارد مشکوک به اختلال روانی در جوانان سیگاری و غیر سیگاری و در کل نمونه مورد بررسی. 3- تعیین تفاوت میزان موارد مشکوک به اختلال روانی در جوانان سیگاری و غیر سیگاری. 4- تعیین میانگین نمرات مقیاسهای چهار گانه آزمون GHQ – 28 ( شکایات جسمانی، اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و افسردگی ) و تفاوت آنها در جوانان سیگاری و غیر سیگاری. روش مطالعه: این مطالعه از نوع بررسی های زمینه یابی است که به شکل مقطعی و توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. نمونه مورد بررسی را 356 نفر از جوانان جمعیت شهری گناباد که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند تشکیل می دهد. نتایج: نتایج نشان می دهد 9/5 درصد جوانان مبتلابه مصرف سیگار می باشند ( مردان 9/12 و زنان 7/1 درصد ) که استعمال سیگار در میان مردان، گروه سنی 25 تا 30 سال و برادران و خواهران جوانان سیگاری بطور معنی داری بیشتر مشاهده گردید. یافته های این بررسی نیز مشخص نمود 21 درصد افراد نمونه مشکوک به بیماری روانی می باشند که این میزان در جوانان سیگاری ( 1/47 درصد ) بطور معنی داری از جوانان غیر سیگاری ( 3/19 درصد ) بیشتر بود. داده ها همچنین حاکی از این بود که میانگین مقیاسهای اضطراب، ناسازگاری اجتماعی و افسردگی آزمون در جوانان سیگاری ( به ترتیب 45/7 ، 10/9 و 63/4 ) به طور معنی داری بیشتر از جوانان غیر سیگاری ( به ترتیب 76/3 ، 53/6 و 19/2 ) می باشد. بحث: نتایج بدست آمده در مورد وضعیت بهداشت روانی جوانان سیگاری و غیر سیگاری با نتایج بسیاری مطالعات همخوانی دارد ( سیبر و آنست 1990، پاتون و همکاران 1996، کاندل 1997، مک ماهون 1999، وایت و همکاران 2002، وکسل و همکاران 3، 20) که در مورد هر کدام در متن پژوهش بحث و تفسیر کافی صورت گرفنه است. یافته های مربوط مقیاس آزمون هم مبین این است که جوانان سیگاری مشکلات بیشتری در زمینه ناسازگاری اجتماعی، اضطراب و افسردگی دارا می باشند که این موضوع نیز با مطالعات فراوانی همسو است. واژه های کلیدی: سلامت روانی، سیگاری، جوانان، گناباد.

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 05:13
Last Modified: 26 Oct 2019 05:13
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1019

Actions (login required)

View Item View Item