ت‍اث‍ی‍ر ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ئ‍وری‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۹۲

رض‍ائ‍ی‍ان‌ ک‍وچ‍ی‌، ‌, م‍ح‍م‍ده‍ادی (1392) ت‍اث‍ی‍ر ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ آم‍وزش‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍ئ‍وری‌ رف‍ت‍ار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ده‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۹۲. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
331kuchi rezayian.mohamad hadi.-7.pdf

Download (71kB)

Abstract

چکیده: زمینه و هدف: استعمال دخانیات مسئول یک دهم موارد مرگ و دومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد. ضمن اینکه بسیاری از افراد غیر سیگاری از مواجهه ناخواسته با دود دخانیات و خطر توسعه و پیشرفت بیماریهای ناشی از تماس با دود دخانیات رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر الگوی مصرف دخانیات در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه نیمه تجربی بر روی ۱۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد که به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافته بودند، انجام شد. پس از گردآوری داده های پایه توسط پرسشنامه محقق ساخته (مهرماه سال ۱۳۹۲) به عنوان پیش آزمون، برنامه آموزشی برای گروه آزمون اجرا گردید و ۲ ماه پس از اتمام مداخله آموزشی، پس آزمون توسط همان پرسشنامه که در مرحله پیش آزمون استفاده شده بود مجدد توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار spss نسخه ۲۰ گردید و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان در گروه مداخله و شاهد به ترتیب برابر(1/96) 21/46 و(3/02) 22/26 بود.(P=0/076) یافته ها حاکی از عدم تفاوت معنی دار آماری بین ویژگی های دموگرافیک، الگوی مصرف دخانیات و سازه های مدل، قبل از انجام مداخله بود. میانگین نمره سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده به جز هنجارهای انتزاعی بعد از مداخله در گروه آزمون افزایش معنی داری یافت.9P<0/005) همچنین بعد از مداخله. مصرف دخانیات(P=0/003) و تمایل به حضور در محیط های مصرف دخانیات(P=0/015) در آزمودنی های گروه آزمون نسبت به شاهد کاهش معنی داری یافت. نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند بر الگوی مصرف دخانیات دانشجویان موثر باشد. واژه های کلیدی: آموزش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، الگوی مصرف دخانیات، دانشجویان

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Q Science > Q Science (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 06:17
Last Modified: 26 Oct 2019 06:17
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1034

Actions (login required)

View Item View Item