ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ل‍وازم‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ در ک‍ارگ‍ران‌ س‍ن‍گ‍ب‍ری‌ ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۸

رعنائی, سمانه (1388) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ل‍وازم‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ردی‌ در ک‍ارگ‍ران‌ س‍ن‍گ‍ب‍ری‌ ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۸. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Full text not available from this repository.

Abstract

حوادث و حوادث ناشی از کار سالیانه در جهان ۲۵۰ میلیون مورد اتفاق می افتد که در کشور ما این روند ۲۲۱۲4 مورد است با به کار گیری صحیح لوازم حفاظت فردی می توان تا حدود زیادی از بروز این واقعه پیشگیری نمود. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی در خصوص کارایی مدل اعتقاد بهداشتی در میزان استفاده از لوازم حفاظت فردی بود که اجزای این مدل مشتمل بر آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع و موانع در شده، که بر پیشگیری از رفتار نامناسب مؤثر هستند، مورد بررسی قرار گرفت مواد و روش ها: در این پژوهش از بین تمام سنگبری های شهر گناباد (۱۰کارخانه) به طور تصادفی ساده انتخاب گردید.سپس از بین کارگران سنگبری های فوق تعداد 15 کارگر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اجزای مدل به صورت پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ سؤال بود که روایی و پایایی آن توسعد مشخصابن با آزمون های آماری تأیید گردید و test pilot در مورد آن نیز انجام گرفت. قبل از شروع آموزشی پرسشنامه ها توسط گروه هدف تکمیل و سپس آموزش به روش face to face و با استفاده از وسایل آموزشی ارائه گردید پس از یک ماه مجددا افراد آموزش دیده پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها: همه ی نمونه ها مرد بودند( ۱۰۰ درصد از بین نمونه ها 8/31ابتدایی و 4/4درصد بیسواد بودند. آموزش بر روی اجزای مدل از جمله آگاهی، حساسیت و شدت درک شده تأثير مطلوبی داشت و همچنین در عملکرد و بکارگیری بعضی از لوازم حفاظتی مؤثر واقع شده بود. میانگین نمره ی تمامی اجزاء بعد از آموزش ارتقاء یافته بود. اکثر کارگران علت عدم استفاده از وسایل حفاظتی را پایین بودن سرعت انجام کار می دانستند. نتیجه گیری: این بررسی نشان داد که مدل اعتقاد بهداشتی در بکارگیری وسایل حفاظت فردی در کارگران مؤثر است و با توجه به جامع و کامل بودن مدل می توان آن را در بروز رفتارهای پیشگیری کننده بخصوص در مشاغل سخت و افراد با تحصیلات کم نیز بکار گرفت. این مدل می تواند در صورت همراهی سایر فاکتورهای موثر در بروز رفتار از ایجاد حادثه در مشاغل پر خطر جلوگیری نمایند. واژه های کلیدی: مدل اعتقاد بهداشتی، وسایل حفاظت فردی،سنگبری، کارگران

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 06:39
Last Modified: 26 Oct 2019 06:39
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1055

Actions (login required)

View Item View Item