ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ادران‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ زای‍م‍ان‌ ب‍ه‌ زای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹

ممبینی, ندا (1389) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رع‍ای‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ادران‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ت‌ ان‍ج‍ام‌ زای‍م‍ان‌ ب‍ه‌ زای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمینه: رعایت حقوق بیماران یکی از نیازهای اساسی آنهاست امروزه بیماران آگاهی بیشتری در مورد خدمات پزشکی و حقوق خود نصب کرده اند ، بنابراین لازم است تمام اعضای گروه ارائه ی مراقبت و همچنین بیماران از ضوابط و مقررات قانونی مربوط به حقوق بیماران آگاه باشند تا پرسنل بتوانند در جهت ارائه ی خدمات با کیفیت و توام با احترام به بیماران گام بردارند. هدف: لذا این پژوهش با هدف بررسی میزان رعایت حقوق مادران باردار مراجعه کننده جهت انجام زایمان به زایشگاه بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد در سال ۱۳۸۹ انجام شده است. روش تحقیق : پژوهش در حال حاضر توصیفی از نوع مقطعی بوده و ۲۰۰ مادر باردار بستری در زایشگاه بیمارستان ۲۲ بهمن گناباد در آن شرکت داشتند ، برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ای که دارای دو بخش بوده استفاده گردید. قسمت اول پرسش نامه ها در بر گیرنده ی اطلاعات دموگرافیک مادران و قسمت دوم در مورد میزان رعایت حقوق آنها در حین مراقبت های مامایی گرد آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از محیط نرم افزار آماری SPSSصورت گرفت. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد میزان رعایت احترام مادر2/34+-0/216 ، میزان رعایت حق مراقبت و درمان صحیح مادر 1/846+-0/399، میزان رعایت حق آگاهی مادر 1/225+-0/241 ، میزان رعایت حق انتخاب مادر 1/258+-0/444 ، میانگین رعایت حریم خصوصی مادر 11/84 و میانگین میزان رعایت واحدهای پژوهش از کیفیت مراقبت ها2/26 بوده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورد احترام آمیز برسنل به میزان زیاد ، حفظ حریم خصوصی مراقبت و درمان صحیح ، حق انتخاب واحد های پژوهش در محدوده متوسط و حق آگاهی از فرایند درمان کمتر از حد متوسط بوده است . بنابر این پیشنهاد می شود پرسنل محیط زایشگاه با فرامین مربوط به حقوق مادران آگاهی بیشتری پیدا نمایند. واژه های کلیدی: حقوق بیمار ، مادران باردار ، حق انتخاب ، حق آگاهی، حریم خصوصی

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 07:38
Last Modified: 26 Oct 2019 07:38
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1077

Actions (login required)

View Item View Item