ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹

ابراهیمی, نجمه (1389) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ا وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ف‍ردی‌ و ش‍غ‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Full text not available from this repository.

Abstract

زمینه و هدف: هوش هیجانی عبارت است از توانایی تشخیص ، تفکیک و نظارت بر احساس ها و هیجان های خود و دیگران تا بتوان از دانش عاطفی جهت هدایت تفکر و ارتباط خود و دیگران استفاده کرد. حال با توجه به تاثیری که هوش هیجانی می تواند در بهبود عملکرد زندگی فردی و شغلی افراد داشته باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی با ویژگی های فردی و شغلی پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های شهرستان گناباد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. مواد و روش : در این پژوهش تحلیلی- مقطعی ،۱۴۰ نفر از پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های شهرستان گناباد با استفاده از روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و با پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و پرسشنامه و اطلاعات دموگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری اکای اسکوتر تى استيودنت، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش 27/4درصد آزمودنی ها مرد و 72/6 درصد آن ها را زن تشکیل می دادند که از این تعداد كل ۸۰ درصد کارشناس پرستاری و حدود 87/4 درصد از پرسنل پرستاری مورد مطالعه هوش هیجانی بالا و 12/6 درصد آن ها از هوش هیجانی پایین برخوردار هستند. در این پژوهش بین مشخصات فردی باهوش هیجانی کلی ارتباط معنی داری یافت نشد این در حالی است که از میان مشخصات شغلی بین شیفت کاری با هوش هیجانی کلی از ارتباط معنی داری بدست آمد(p=0/038) همچنین بین رضایتمندی از بخش کاری رضایتمندی از ساعت کاری و رضایتمندی از آینده کاری با مولفه خود آگاهی ارتباط معنی داری یافت شد. نتیجه گیری: با توجه به بررسی هوش هیجانی در پرستاران و ارتباط مولفه های آن با حیله های فردی و شغلی آنان پیشنهاد می شود از یافته های این پژوهش در زمینه آسیب شناسی حیطه های مرتبط با شغل پرستاری و ارائه برنامه های پیشگیرانه و مرتبط با ارتقاء بهره وری در پژوهش های آینده استفاده شود. کلید واژه ها: هوش هیجانی، پرستاران، ویژگی های فردی، ویژگی های شغلی

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 26 Oct 2019 07:44
Last Modified: 26 Oct 2019 07:44
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1080

Actions (login required)

View Item View Item