اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ در درم‍ان‌ آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌ ح‍اد

اسدی, عباسعلی (1372) اس‍ت‍ف‍اده‌ از آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ در درم‍ان‌ آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌ ح‍اد. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
asadi abasali.pdf

Download (92kB)

Abstract

آپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌ ب‍رای‌ ح‍داق‍ل‌ ی‍ک‌ ق‍رن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ خ‍وب‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ودرم‍ان‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ آن‌ ت‍وس‍ط آق‍ای‌ م‍ک‌ ب‍رن‍ی‌ ش‍رح‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ول‍ی‌ ه‍ن‍وزع‍وارض‌ ع‍ف‍ون‍ی‌ ای‍ج‍ادش‍ده‌ ازآن‌ ب‍خ‍ص‍وص‌ درن‍وع‌ پ‍اره‌ ش‍ده‌ وی‍ا گ‍ان‍گ‍رن‌ ازم‍ش‍ک‍لات‌ ج‍راح‍ی‌ اس‍ت‌ .ب‍دی‍ن‌ م‍ن‍ظورت‍لاش‍ه‍ای‌ ف‍راوان‍ی‌ ب‍رای‌ رف‍ع‌ ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ازج‍م‍ل‍ه‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ پ‍روف‍ی‍لاک‍س‍ی‌ .درآپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‌ س‍اده‌ اگ‍رچ‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‌ ن‍ظره‍ای‌ زی‍ادی‌ اس‍ت‌ ول‍ی‌ ح‍داق‍ل‌ ی‍ک‌ روز ازی‍ک‌ س‍ف‍ال‍وس‍پ‍وری‍ن‌ ب‍رای‌ ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ ازع‍وارض‌ ن‍ی‍م‌ ت‍ای‍ک‌ س‍اع‍ت‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادم‍ی‍گ‍ردد .درم‍وردآپ‍ان‍دی‍س‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ درم‍رح‍ل‍ه‌ گ‍ان‍گ‍رن‌ وی‍ا پ‍اره‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ رف‍ع‌ ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍ل‌ راه‍ه‍ای‌ زی‍رپ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ی‍گ‍رد .۱-آم‍اده‌ ن‍م‍ودن‌ ب‍ی‍م‍ارب‍رای‌ ع‍م‍ل‌ ۲ -ان‍ج‍ام‌ ج‍راح‍ی‌ اس‍ت‍ان‍داردف‍وری‌ ب‍اطول‌ م‍دت‌ ه‍رچ‍ه‌ ک‍وت‍اه‍ت‍ر ۳ -گ‍ذاش‍ت‍ن‌ درن‍اژدرص‍ورت‌ ل‍زوم‌ ۴ -ش‍س‍ت‍ش‍وی‌ ص‍ف‍اق‌ ب‍اس‍ال‍ی‍ن‌ ن‍رم‍ال‌ ۵ -ب‍ازگ‍ذاش‍ت‍ن‌ زخ‍م‌ ب‍رای‌ ح‍داق‍ل‌ س‍ه‌ روز۶ -ان‍ت‍خ‍اب‌ ی‍ک‌ رژی‍م‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ش‍روع‌ آن‌ ق‍ب‍ل‌ از ج‍راح‍ی‌ وادام‍ه‌ ت‍ا۴۸س‍اع‍ت‌ ب‍ع‍د از ق‍طع‌ ت‍ب‌ . رژی‍م‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ داروی‌ ب‍ک‍ارگ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ان‍دک‍ه‌ ازن‍ظر ج‍واب‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ آن‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ی‍ک‍س‍ان‌ م‍ی‍ب‍اش‍دول‍ی‌ ه‍رک‍دام‌ دارای‌ م‍ع‍ای‍ب‍ی‌ م‍ی‍ب‍اش‍ن‍د .ای‍ن‌ رژی‍م‍ه‍ا ع‍ب‍ارت‍ن‍د از۱ -آم‍پ‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ ج‍ن‍ت‍ام‍ای‍س‍ی‍ن‌ وک‍ل‍ی‍ن‍دام‍اس‍ی‍ن‌ ی‍ا م‍ت‍رون‍ی‍دازول‌ ۲ -س‍ف‍ال‍وس‍پ‍وری‍ن‌ وک‍ل‍ی‍ن‍دام‍ای‍س‍ی‍ن‌ ۳ -س‍ف‍ال‍وس‍پ‍وری‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ائ‍ی‌۴ -اگ‍م‍ن‍ت‍ی‍ن‌۵ -ت‍ی‍م‍ن‍ت‍ی‍ن‌ ۶ -ای‍م‍ی‍پ‍ن‍م‌ دورژی‍م‌ اول‌ دارای‌ ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ ب‍رگ‍وش‌ وک‍ل‍ی‍ه‌( ج‍ن‍ت‍ام‍ای‍س‍ی‍ن‌) وع‍وارض‌ روده‌ ای‌( ک‍ل‍ی‍ن‍دام‍ای‍س‍ی‍ن‌)م‍ی‍ب‍اش‍د.س‍ه‌ م‍وردآخ‍رازت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ج‍دی‍دم‍ی‍ب‍اش‍ن‍د .ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍دب‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ی‍ش‍ت‍رای‍م‍ی‍پ‍ن‍م‌ ب‍دل‍ی‍ل‌ ی‍ک‌ داروئ‍ی‌ ب‍ودن‌ س‍ه‍ول‍ت‌ ت‍ج‍وی‍زواث‍رم‍ن‍اس‍ب‌ ض‍دب‍اک‍ت‍ری‍ال‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ س‍ای‍رداروه‍اان‍ت‍خ‍اب‌ گ‍ردد . : چ‍ک‍ی‍ده‌

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 18 Nov 2019 09:02
Last Modified: 18 Nov 2019 09:12
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1451

Actions (login required)

View Item View Item