بررسی فون گونه و وفور پشه های آنوفلینه و کولیسینه در شهرستان گناباد سال 1387

رمضانی اول ریابی, حامد and رئیسی, احمد and نیکپور, فاطمه and مطلبی, محمد and فرجی, لیلا (1387) بررسی فون گونه و وفور پشه های آنوفلینه و کولیسینه در شهرستان گناباد سال 1387. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
1.pdf

Download (151kB)

Abstract

چکیده زمینه وهدف : برخی ازبندپایان ودرراس آنهاپشه ها مهمترین ناقلین بیماری درجهان محسوب می شوندکه بیماریهای مهمی ازقبیل مالاریا ،تب زرد،تب دانگ ،فیلاریازیس و....رابه انسان منتقل می کنند.امروزه افزایش رشدجمعیت جهان ومشکلات معیشتی حاصل ازآن افزایش حاشیه نشینی شهرهاواستقراردرمساکن غیراستاندارد راباعث شده است که این خود تغییرات اکولوژیکی ودستکاریهای طبیعت رابه همراه داشته است .رخداداین دگرگونیهاشرایط رابرای رشدوتکثیرناقلین بیماریزامهیاکرده است وروزبه روزبیماریهای نوپدیدوبازپدید راشاهدیم .به منظورآشنایی بااکولوژی وبیولوژی پشه های شهرستان طراحی گردیده است تابتوان درمواقع خطردرکوتاهترین زمان به مبارزه با آنهااقدام کرد.موادووروشها : به منظورانجام این پژوهش مطالعه ای فیلدی (میدانی )درشهرستان گنابادبه جهت شناسایی کانونهای تکثیرپشه هاصورت گرفت که 4منطقه روستایی درب صوفه،کورشک ،شهاب وسنجدک مناسب مطالعه بودند.جهت صیدپشه هاازفروردین تا شهریورماه 1387به مدت هر15روزاین کارصورت می گرفت که جهت نمونه برداری لارو پوپ پشه هااز روش ملاقه زنی وجهت صید بالغ پشه ها ازروش صید دستی وتله نورانی استفاده شد که این صید ازاماکن وپناهگاههای اطراف ژیتها ( محیطهای لاروی )صورت گرفت .نمونه های صیدشده جهت تعیین گونه به آزمایشگاه منتقل وبا استفاده ازاستریومیکروسکوپ وبینوکولربراساس کلیدتشخیص پشه ها ی ایران تعیین هویت می شدند. یافته ها :درمجموع 231پشه (60عدد پوپ، 110عدد لاروو61عددبالغ ) به سه روش ملاقه زنی، صیددستی وتله نورانی صیدگردیدکه سه گونه An.superpictus وCuliseta longiareolata وculex pipiens شناسایی شدکه وفورآنها به ترتیب 10عدد لارو (3/4%)، 60عدد پوپ ، 100عددلارو و50عدد بالغ (90%) و11عدد بالغ (7/4%)بود وپیک فعالیت آنها بین خرداد تا تیرماه مشخص گردید. نتیجه گیری : با توجه به گونه های بدست آمده واینکه این پشه ها ارناقلین مهم مالاریا وبیماریهای ویروسی محسوب می شوند به نظر می رسد آموزش مردم بویژه دامدارانی که در نزدیک محیطهای تکثیر پشه ها به سر می برند درخصوص نحوه محافظت خود و خانواده درمقابل گزش پشه ها بسر می برند در خصوص نحوه محافظت خود وخانواده در مقابل گزش پشه ها ضروری است واقدامات بهداشت محیط در این مناطق باید در راستای کاهش ایستایی آبها دریک مکان وایجاد زهکشی مناسب سوق داده شود. کلید واژه : پشه، وفور، فون، کولیسیده، گناباد

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 18 Nov 2019 09:21
Last Modified: 18 Nov 2019 09:21
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1453

Actions (login required)

View Item View Item