ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌، زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ وزی‍ر زب‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍ال‌۱۳۸۶

مهدوی, مهیار (1387) ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌، زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ وزی‍ر زب‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍ال‌۱۳۸۶. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی.

[img] Text
mahdavi mahyar 507.pdf

Download (129kB)

Abstract

م‍ق‍دم‍ه‌ :ب‍ررس‍ی‌ ع‍لای‍م‌ ح‍ی‍ات‍ی‌ راه‍ی‌ م‍وث‍ر و س‍ری‍ع‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍ددج‍و و م‍ع‍ی‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ وی‌ اس‍ت‌ و م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍رای‍طی‌ م‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار را در م‍ع‍رض‌ خ‍طر ق‍رار م‍ی‌ ده‍د دم‍ای‌ ب‍دن‌ را درب‍ال‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ از م‍ح‍ل‌ ه‍ای‍ی‌ م‍ان‍ن‍د: زی‍ر زب‍ان‌، زی‍رب‍غ‍ل‌، پ‍ی‍ش‍ان‍ی‌، ش‍ری‍ان‌ ری‍وی‌ ، م‍ری‌، ح‍ل‍ق‌، م‍ث‍ان‍ه‌ و اخ‍ی‍ر از طری‍ق‌ م‍ج‍رای‌ گ‍وش‌(روش‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌) ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍رد، ام‍ا دق‍ت‌ و ص‍ح‍ت‌ ای‍ن‌ روش‌ م‍ورد س‍وال‌ اس‍ت‌ .ه‍دف‌ :ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ ، زی‍ر زب‍ان‍ی‌ و زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد روش‌ ک‍ار :م‍طال‍ه‌ از ن‍وع‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ود . ۲۰۰ب‍ی‍م‍ار ۱۸ س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الا ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد و ۱۵خ‍رداد ب‍ی‍دخ‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ م‍ت‍وال‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و ت‍ح‍ت‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د .ب‍رای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ از دم‍اس‍ن‍ج‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌ م‍دل‌- ECT۱اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د .ه‍ردو دم‍اس‍ن‍ج‌ از لاح‍اظ پ‍ای‍ای‍ی‌ از خ‍طای‌ ک‍م‍ت‍ر از ۳ ./درج‍ه‌ س‍ان‍ت‍ی‍گ‍راد ب‍رخ‍وردار ب‍ودن‍د. روش‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ دم‍ای‌ ب‍دن‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ش‍ک‍ل‌ ب‍ود ک‍ه‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ چ‍پ‌ و راس‍ت‌، دم‍ای‌ زی‍ر ب‍غ‍ل‌ و زی‍ر زب‍ان‌ ه‍م‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ث‍ب‍ت‌ ش‍د . ن‍ت‍ای‍ج‌:ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد، اخ‍ت‍لاف‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍س‍ن‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و زی‍ر زب‍ان‍ی‌ ازن‍ظر آم‍اری‌ وب‍ال‍ی‍ن‌ م‍ع‍ن‍ی‌ دار اس‍ت‌(۰۰۱.۰ (=Pب‍ه‌ طور م‍ت‍وس‍ط در ۲۴ درص‍د ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و زی‍ر زب‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۳.۰ درج‍ه‌ س‍ان‍ت‍ی‍گ‍راد ب‍ود دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و زی‍ر زب‍ان‍ی‌ و زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ از ن‍طر آم‍اری‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌ را ن‍ش‍ان‌ ن‍دان‍د(۷۵.۰ (=Pول‍ی‌ از ن‍ظر ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در ۳۳ درص‍د ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ ب‍ی‍ش‌ از ۳.۰ درج‍ه‌ س‍ان‍ت‍ی‍گ‍راد ب‍ود .دم‍ای‌ زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ و زی‍ر زب‍ان‍ی‌ ه‍م‌ از ن‍ظر آم‍اری‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍ا داری‌ را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د( ۰۰۱.۰ =P)ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ : ع‍ل‍ی‌ رغ‍م‌ وج‍ود ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍وس‍ط و اخ‍ت‍لاف‌ آم‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و زی‍ر زب‍ان‍ی‌، ای‍ن‌ دو را ن‍م‍ی‌ ش‍ود ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ک‍رد . درم‍ورد م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ دو دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ و زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ ه‍ر چ‍ن‍د ت‍س‍ت‌ ت‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌ را ن‍ش‍ان‌ ن‍داد ول‍ی‌ از ن‍ظر ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‌ دارن‍د ک‍ه‌ ن‍م‍ی‌ ش‍ود ای‍ن‌ دو را ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ه‍م‌ ن‍م‍ود . واژه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ : دم‍ای‌ ب‍دن‌ ، دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌ ،دم‍ای‌ زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ و دم‍ای‌ زی‍ر زب‍ان‍ی‌ : چ‍ک‍ی‍ده‌

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 19 Nov 2019 09:33
Last Modified: 19 Nov 2019 09:33
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1466

Actions (login required)

View Item View Item