هقبیس هیساى خ دَدرهب یً ثرخی ع اَهل هرتجط ثب آى درسبلو دٌاى تحت پ شَش هراکس ث دْاشتی درهب یً ش رْی رٍ سٍتبیی گ بٌثبد درسبل 6996

صداقتی خروی, انسیه and نوری روشناوند, عالیه هقبیس هیساى خ دَدرهب یً ثرخی ع اَهل هرتجط ثب آى درسبلو دٌاى تحت پ شَش هراکس ث دْاشتی درهب یً ش رْی رٍ سٍتبیی گ بٌثبد درسبل 6996. Other. انسیه صداقتی خروی،عالیه نوری روشناوند.

[img] Text
261sedaghati kheravi.ensiyeh.pdf

Download (91kB)

Abstract

مقدمه و هدف: پدیده خوددرمانی یکی از معضلات حاد بهداشتی است و با ورود به مرحله سالمندی، مصرف دارو و میزان بروز عوارض جانبی آنها افزایش می یابد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان خوددرمانی و برخی عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت پوشش مراکز شهری و روستایی گناباد انجام شده است. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی تحلیلی مقطعی، ۳۲۲سالمند (۱۵۰ نفر شهری و ۱۷۲ نفر روستایی( از افراد بالای ۶۰ سال به روش نمونه گیری طبقه ای غیرتصادفی انتخاب شدند. فرم اطلاعاتی شامل41 سوال در ۳ قسمت، اطلاعات دموگرافیک، عوامل مرتبط و سوالات مربوط به میزان خوددرمانی به روش مصاحبه جمع آوری شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار spss و کای اسکویر استفاده شد. يافته ها: میزان شیوع خوددرمانی در سالمندان ۵۰٪ ( %6/32 در شهر و %65/1در روستا) بود و از مهمترین دلایل آن در شهر، نتیجه خوب خوددرمانی قبلی (۵۸ درصد)، در دسترس بودن داروها در منزل (52/7 درصد)، تهیه آسان دارو از داروخانه (51/3درصد) و تلقی نکردن بیماری (۴۸ درصد) و در روستا، در دسترس بودن داروها در منزل (78/5 درصد). دوری راه (عدم وجود مراکز درمانی نزدیک به محل زندگی( (%70/9)و تهیه آسان دارو از داروخانه (2/69درصد) بود. بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، داشتن همراه و وضعیت بیمه با خوددرمانی ارتباط معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: در این مطالعه میزان شیوع خوددرمانی بالاست و این میزان در روستاییان بیشتر است. از این رو مطراحی یک برنامه آموزشی برای تغییر گاهی و اعتقادات سالمندان در رابطه با خوددرمانی توصیه می شود. واژگان کلیدی: سالمندان، عوامل مرتبط، خوددرمانی

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 01 Dec 2019 08:08
Last Modified: 01 Dec 2019 08:08
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1536

Actions (login required)

View Item View Item