بررسی سطح سلامت عمومی و عوامل مؤثر بر آندر سالمندان شهر گناباد در سال 138

محمدزاده, جلال and پاسبان نوقابی, سعید and خرمی, سارا and دلشاد نوقابی, علی and شمس, هدایت اله (1389) بررسی سطح سلامت عمومی و عوامل مؤثر بر آندر سالمندان شهر گناباد در سال 138. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
4.pdf

Download (94kB)

Abstract

مقدمه و هدف: با توجه به گذار جمعیتی و رشد روز افزون سالمندان در قرن 21 به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، توجه به بر آورده کردن نیازهاي جسمانی، روانی و اجتماعی جامعه سالمندان اهمیت ویژه اي دارد. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی سالمندان شهر گناباد و عوامل مؤثر بر آن در سال 1389 انجام شده است. روش تحقیق: این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی تحلیلی است که 400 سالمند بالاتر از 60 سال با مورد بررسی قرار گرفتند. براي تعیین موارد مشکوك به اختلال GHQ- پرسشنامه اطلاعات فردي و 28 استفاده شد. داده ها پس از ثبت GHQ- سلامت روان از نقطه برش 23 و از مجموع 84 نمره آزمون 28 مورد تجزیه و تحلیل T با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مجذور کاي و آزمون هاي SPSS در نرم افزار قرار گرفت. 23 درصد سالمندان نمره بالاتر از 23 داشته و مشکوك به اختلال / نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد 5 سلامت روان بودند. میزان شیوع موارد مشکوك به اختلال سلامت روان در زنان 26 درصد و در مردان مقایسه میانگین نمرات .(p=0/ 22/5 درصد بود و آزمون کاي اسکویر تفاوت معنی داري نشان نداد ( 414 ،(5/27±3/ مقیاس هاي چهارگانه آزمون نشان داد به ترتیب میانگین نمرات اختلال عملکرد اجتماعی ( 59 2) بود. سالمندان از نظر /07±2/ 4) و افسردگی ( 60 /53±3/ 4)، اضطراب ( 82 /66±3/ شکایات جسمانی ( 80 ناسازگاري اجتماعی نسبت به سایر مقیاس هاي مورد بررسی وضعیت نامساعدتري داشتند. بحث و نتیجه گیري: تأیید وجود اختلال روانی در سالمندان نیازمند بررسی هاي بیشتر است، اما توجه به حمایت هاي اجتماعی جهت کاهش علائم ناسازگاري اجتماعی و ارتقا سطح سلامت روان آنان با توجه به افزایش سالمندان اهمیت ویژه اي دارد. GHQ- کلمات کلیدي: سلامت روان، سا لمندان، اختلال سلامت روان، 28

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 06:19
Last Modified: 02 Dec 2019 06:19
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1545

Actions (login required)

View Item View Item