بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد - 138

خدادوست, لیلی and محمدزاده, جلال and بحری, نرجس and صادق مقدم, لیلا and اکرامی, علی (1389) بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد - 138. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
5.pdf

Download (122kB)

Abstract

مقدمه و هدف: رشد روز افزون و گسترده فناوري اطلاعات از جمله اینترنت، تحولات بسیار شگرفی در زمینه ارتباطات در جوامع مختلف و حتی در سطح جهانی ایجاد کرده است و در حال حاضر جمعیت عظیمی در دنیا روزانه از این فناوري استفاده می نمایند. متاسفانه با وجود مزایاي بیشمار، اینترنت عوارض خطرناکی هم دارد که از جمله مخربترین عوارض آن می توان به مشکل اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با سلامت روان آنها انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش از نوع تحلیلی مقطعی می باشد که در سال 1389 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی، 400 نفر از بین دانشجویان رشته هاي مختلف انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت آگاهانه، واحدهاي پژوهش سه فرم پرسشنامه مشخصات فردي، را در حضور پژوهشگر تکمیل نمودند. GHQ- و مقیاس سلامت روان 28 IAT مقیاس اعتیاد اینترنتی و با استفاده از SPSS تجزیه و تحلیل داده ها پس از کنترل صحت توسط نرم افزار 16 آزمون هاي آماري توزیع فراوانی، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی و تی دانشجویی انجام شد. 21 درصد در معرض / نتایج: نتایج پژوهش نشان داد 69 درصد از دانشجویان به اینترنت اعتیاد ندارند، 5 9 درصد به اینترنت اعتیاد دارند. میانگین و انحراف معیار نمره سلامت عمومی / اعتیاد به اینترنت و 5 25 بود. نتایج آزمون واریانس یک طرفه نشان داد که نمره /84 ± 11/ نمونه هاي مورد پژوهش 97 نمرات .(p=0/ سلامت عمومی در سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت اختلاف آماري معنی داري دارد ( 000 (p=0/ و بعد اختلال اضطرابی ( 001 (p=0/ بعد اختلال افسردگی ( 002 ،(p=0/ بعد اختلال جسمانی ( 000 در سطوح مختلف اعتیاد به اینترنت اختلاف آماري معنی داري را نشان داد ولی این اختلاف در بعد کارکرد اجتماعی معنی دار نبود. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط آماري معنی داري .(p=0/ بین ترم تحصیلی و نمره اعتیاد اینترنتی دانشجویان نشان داد ( 002 -1 دانشجوي ترم 6 مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ٢- دانشجوي ترم 8 پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -4 کارشناس امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 15 بحث و نتیجه گیري: با توجه به یافته هاي این مطالعه مبنی بر ارتباط بین اعتیاد اینترنتی و سلامت روان پژوهشگران پیشنهاد می نمایند که مسؤولین ذیربط برنامه ریزي هاي مناسبی را در جهت پیشگیري و حل این مشکل انجام دهند. در این راستا فرهنگ سازي استفاده صحیح از این تکنولوژي در جامعه بسیار مهم بوده و موفقیت در حل این مشکل می تواند به کاهش عوارض ناشی از آن کمک کرده و موجب استفاده صحیح از این تکنولوژي با ارزش شود. کلمات کلیدي: اعتیاد اینترنتی، سلامت روان، دانشجو

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 06:22
Last Modified: 02 Dec 2019 06:26
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1546

Actions (login required)

View Item View Item