بررسی علل مهاجرت مردم گناباد به خارج از شهرستان در 5 سال اخیر

جوشنی, ملیحه and محمدزاده, جلال and فرزانه پور, زهره and مطلبی, محمد and محبی, سیامک (1389) بررسی علل مهاجرت مردم گناباد به خارج از شهرستان در 5 سال اخیر. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
7.pdf

Download (140kB)

Abstract

مقدمه و هدف: با توجه به ثابت بودن جمعیت گناباد درچند ده اخیر و مهاجرت مردم به خارج شهرستان ما بر آن شدیم تحقیقی در مورد علل مهاجرت مردم به خارج شهرستان در 5 سال اخیر انجام دهیم تا شاید گامی درجهت بررسی بیشتر موضوع و ارائه راهکارهاي مناسب در جهت کاهش مهاجرت ارائه گردد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که در سال 1386 در سطح شهر گناباد انجام گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی علل مهاجرت مردم گناباد به خارج شهرستان می باشد. روش تحقیق: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی با روش نمونه گیري مبتنی بر هدف است. افراد مورد پژوهش ( 118 نفر) در سه گروه مهاجرین، شهروندان ساکن و مسئولین تقسیم بندي شدند. گردآوري اطلاعات از مهاجرین به کمک پرسش نامه و به صورت تلفنی، و گرفتن نمونه ها ازطریق سازمان و یا محل کار قبلی و قسمتی به صورت آسان و فرصت طلبانه و یا گلوله برفی بوده است. جمع آوري اطلاعات از مردم داخل شهر نیز به کمک پرسشنامه و به صورت تلفنی و گرفتن نمونه ها از مرکز بهداشتی، درمانی منطقه مورد نظر (فیاض بخش)، به روش نمونه گیري آسان و در دسترس بوده است. گردآوري اطلاعات از مسئولین از طریق نمونه گیري تصادفی و پرسشنامه و تا زمان اشباع داده ها انجام و آزمون فریدمن، تجزیه تحلیل گردید. spss گرفت، داده ها با استفاده از نرم افزار نتایج: از نظر جنس 85 نفر ( 72,6 درصد) مرد و 32 نفر( 27,6 درصد) را زنان تشکیل میدادند ، 41 نفر( 34,7 درصد) افراد داراي تحصیلات لیسانس بودند. شغل 47 نفر ( 42,7 درصد) از افراد مورد پژوهش 500 هزار تومان بوده است؛ - کارمند بود. درآمد 55 نفر ( 48,2 درصد) افراد مورد پژوهش بین 250 شغل( 59,6 درصد) افراد مورد پژوهش دامداري وکشاورزي بود. 47 نفر ( 40,5 درصد) افراد، مورد پژوهش 44 درصد نبود زمینه فعالیت در بخش / وضعیت سرمایه گذاري را در گناباد خوب ذکر کرده اند و 6 -1 دانشجوي ترم 8 پرستاري، عضو کمیته تحقیقات، دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -5 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم 139 39 درصد کمبود امکانات تفریحی را از علل فرهنگی عمده / صنعتی را باعث مهاجرت دانسته اند. 1 مهاجرت ذکر کرده و بیشترین علل اجتماعی مهاجرت را کمبود امکانات رفاهی دانسته اند. بحث و نتیجه گیري: نتایج این مطالعه نشان داد که مردان، تحصیل کرده، طبقه اجتماعی متوسط و بالاتر بیشتر از دیگران اقدام به مهاجرت کرده بودند.که این موضوع بر ساخت سنی و جنسی شهرستان اثرات نامطلوبی خواهد گذاشت. که به همین سبب گناباد دومین شهر مسن کشور محسوب می شود. تامین امکانات رفاهی، فراهم آوري فرصت هاي شغلی منطبق بر استعدادهاي منطقه، و امکانات تفریحی می تواند تا حدودي از سرعت روند مهاجرت کاهش دهد. کلمات کلیدي: مهاجرت، شهروندان، مهاجرین، مسئولین

Item Type: Conference or Workshop Item (Lecture)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 06:29
Last Modified: 02 Dec 2019 06:29
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1548

Actions (login required)

View Item View Item