بررسی اثر مصرف انسیفابول در یادگیري کودکان فلج مغزي

محمدپور, معصومه and محمدپور, منصوره and محمدپور, مرضیه (1389) بررسی اثر مصرف انسیفابول در یادگیري کودکان فلج مغزي. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p1.pdf

Download (93kB)

Abstract

مقدمه: هر گونه آسیب مغزي غیر پیشرونده در مغز کودك زیر دو سال بنام فلج مغزي شناخته می شود که از نظر علت در سه مرحله از زندگی (دوره جنینی، عوامل هنگام زایمان، علل پس از زایش) رخ می دهد.فلج مغزي، به دلیل گرفتاري دستگاه عصبی مرکزي، داراي سه رویکرد کرفتاري است -1 دشواري هاي حسی-حرکتی 2-دشواري ها در فعالیت هاي عالی مغزي در سطح تفکر، که عمدتا خود را به صورت عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد. 3-اشکالات رفتاري- روانی.هیچگونه دارو یا عمل جراحی وجود ندارد که بتواند بیمار فلج مغزي را درمان کامل کند و ناتوانی هاي حرکتی یا عقب ماندگی ذهنی بیمار را برطرف سازد.درمان هاي دارویی تنها در کاهش بروز برخی عوارض همراه با فلج مغزي، می تواند سودمند باشند. همچنین، داروها تنها تا زمانی که مورد استفاده قرار می گیرند موثر بوده و با قطع دارو اثرات آن از میان می رود و استفاده همیشگی از آنها به علت عوارض ثانویه امکان پذیر نمی باشد. هدف از مطالعه بررسی مصرف انسیفابول در میزان یادگیري کودکان فلج مغزي و اثر جانبی احتمالی آن - در بیماران فلج مغزي مراجعه کننده به کلینیک خصوصی فیزیوتراپی شهرستان جهرم طی سال هاي 89 86 می باشد. روش تحقیق: این مطالعه به روش مقطعی- توصیفی روي تمام بیماران فلج مغزي مراجعه کننده به 86 انجام گردید. اطلاعات لازم بر - کلینیک خصوصی فیزیوتراپی شهرستان جهرم طی سال هاي 89 مبناي بررسی پرونده هاي ثبت شده در این مرکز و با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گردید.متغیر هاي مورد بررسی شامل: سن، جنسیت، اختلال فلج مغزي و مدت زمان مصرف انسیفابول و اثرات جانی مصرف این دارو بوده است. اطلاعات بصورت محرمانه در پرسشنامه درج گردید. معیار ورود به مطالعه کودکان مبتلا به فلج مغزي و مصرف انسیفابول و معیار خروج عدم مصرف دارو بوده است .اطلاعات پس ثبت و با استفاده از آزمون هاي آماري توصیفی بیان گردید. spss از جمع آوري در نرم افزار آماري 12 یافته ها: از تعداد 35 کودك فلج مغزي مراجعه کننده به کلینیک درمانی 20 کودك از داروي انسیفابول استفاده کرده و از لحاظ یادگیري مورد مطالعه قرار گرفتند با توجه به متغیر هاي سنجیده شده رابطه مشاهده شد. همچنین رابطه معنی p< معنی داري بین مدت زمان مصرف دارو و میزان یادگیري 0.001 -1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -2 دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم -3 دانشجوي پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 51 هیچ اثر جانبی مخرب براي کودکان در . p< داري بین میزان یادگیري و جنسیت وجود داشت. 0.001 مقایسه با داروهاي مشابه (پیراستام و نوتروپیل) گزارش نشد. بحث و نتیجه گیري: با توجه به اینکه درمان قطعی دارویی جهت درمان کودکان فلج مغزي وجود ندارد اما با توجه به مطالعه حاضر داروهاي تقویت کننده ي سوخت وساخت مغز به ویژه انسیفابول در طولانی مدت می تواند در یادگیري کودکان فلج مغزي چه از نظر ذهنی چه از نظر حرکتی موثر باشد. همچنین مصرف این درو هیچ اثر جانبی مخرب براي کودك بهمراه ندارد. با توجه به هزینه بالا و کمیاب بودن آن به نظر می رسد تدابیر خاص وزارت بهداشت جهت تامین این دارو را می طلبد. کلمات کلیدي: فلج مغزي، انسیفابول، یادگیري، فیزیوتراپی

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:09
Last Modified: 02 Dec 2019 09:09
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1550

Actions (login required)

View Item View Item