بررسی شیوع دردهاي ستون فقرات و برخی عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بیمارستانهاي شهرگناباد

متقی, محمود رضا and بصیري مقدم, مهدي and روحانی, زهرا and رنجبر, منصوره and اقبالی, محمد (1389) بررسی شیوع دردهاي ستون فقرات و برخی عوامل مرتبط در پرستاران شاغل در بیمارستانهاي شهرگناباد. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p6.pdf

Download (142kB)

Abstract

زمینه و هدف : طی دهه هاي گذشته، اختلالات عضلانی - اسکلتی یکی از مشکلاتی است که به نوعی گریبان گیر افراد شاغل در مؤسسات، ادارات و کارخانجات می باشد. در این بین گروه پرستاران از جمله افرادي هستند که با توجه به شرایط شغلی، با این اختلالات درگیر می باشند. این پژوهش به منظور تعیین شیوع دردهاي ستون فقرات در پرستاران شاغل در بیمارستان هاي شهر گناباد و تعیین ارتباط بین ویژگیهاي فردي، و شرایط کاري با این دردها صورت گرفته است. روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است. که در سال 1388 بر روي کلیه کارکنان پرستاري شاغل در مراکز ذکر شده انجام شده است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بود. این پرسشنامه مشتمل بر سه بخش بود که بخش اول مربوط به خصوصیات دموگرافیک، بخش دوم مربوط به خصوصیات شغلی و بخش سوم مربوط به سنجش دردهاي و آمار توصیفی آزمون کاي دو و spss ستون فقرات بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تی مستقل استفاده گردید. 38 درصد ( 36 نفر) مرد تشکیل می داد که / 61 درصد ( 57 نفر) زن 7 / نتایج : نمونه هاي این مطالعه را 3 90 درصد متأهل بودند و 20 درصد آنها علاوه بر شغل پرستاري، شغل دوم داشتند. / 9/7 درصد مجرد و 3 76/3 درصد موارد از اصول صحیح مراقبت از ستون فقرات خود آگاهی متوسط دارند، در حالیکه تنها 50 درصد) موارد حداقل از یک نوع درد / 12/9 درصد آنان این اصول را همواره بکار می برند. همچنین ( 5 23 درصد) درد ناحیه پایین کمر بود. و بین وجود درد و سابقه کار از / رنج می بردند .شایعترین محل درد ( 7 و (P=0/ و همچنین بین وجود درد با سن ( 001 (P=0/ لحاظ آماري رابطه معنی داري وجود داشت. ( 01 نیز رابطه معنی دار آماري مشاهده شد. (P=0/ درد با شاخص توده بدنی ( 005 بحث و نتیجه گیري: نتایج تحقیق نشان میدهد که درصد بالایی از پرستاران از نوعی درد در ستون فقرات خود رنج می برند. استفاده از ابزار مناسب جهت جابجایی بیمار و وسایل سنگین، اجراي -1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2 کارشناس ارشد پرستاري گرایش آموزش کودکان، مربی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (نویسنده مسؤول) -3 کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -4 دانشجوي پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 65 برنامه هاي منظم ورزشی، تهیه امکانات رفاهی و تفریحی، اجراي کارگاهها و کلاسهاي آموزشی بصورت عملی در مورد اصول مراقبت و در نهایت برطرف نمودن مشکلات ذهنی کارکنان پرستاري در محیط کار از جمله پیشنهاداتی است که می توان در این مورد ارائه نمود. کلمات کلیدي: درد، اختلالات ستون فقرات، پرستاران

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:34
Last Modified: 02 Dec 2019 09:34
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1555

Actions (login required)

View Item View Item