بررسی مقایسه اي توزیع فراوانی آلرژي نسبت به آلرژن هاي غیرغذایی در ساکنان بومی و دانشجویان دانشگاههاي شهر گناباد

جانی, سمیه and حاجوي, جعفر and راسخی, حمید and زبردست, جیران (1389) بررسی مقایسه اي توزیع فراوانی آلرژي نسبت به آلرژن هاي غیرغذایی در ساکنان بومی و دانشجویان دانشگاههاي شهر گناباد. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p7.pdf

Download (137kB)

Abstract

مقدمه و هدف: افراد به مواد مختلف از گروه گیاهان گرفته تا کرك و پر و پشم و موي جانوران مختلف و همینطور حشرات یا حتی گرد و غبارحساسیت داشته و علایم آن را بصورت خارش، ناراحتی گلو، عطسه، آبریزش از بینی، قرمزي و سوزش چشم بعد از مواجهه با آن عامل حساسیتزا نشان می دهند. با توجه به افزایش آلرژي به مواد غیر غذایی مختلف در جهان، بر آن شدیم با انجام این مطالعه آلرژن هاي غیر غذایی شایع در منطقه بین ساکنان بومی و دانشجویان دانشگاههاي گناباد را شناسایی کنیم. روش تحقیق: بررسی یک مطالعه توصیفی و از نوع مقطعی است. در این بررسی جامعه مورد مطالعه شامل مردم شهر گناباد و دانشجویان دانشگاههاي شهرگناباد می باشد و 339 نفر از افراد بومی ساکن گناباد و دانشجویان دانشگاههاي شهر گناباد که در منطقه گناباد به صورت موقت ساکن هستند، نمونه پژوهش را شامل شده است. در این روش نمونه گیري براي این افراد مورد مطالعه نسبت به جمعیت شهر گناباد و دانشجویان توزیع مناسبی داشته باشد، تناسب نمونه گیري در هر دو گروه رعایت شد و از تغییر یافته با شرایط بومی استفاده ISSAC پرسشنامه استاندارد انجمن بین اللملی آلرژي و ایمونولوژي ي کیفی متغیرها در بین دو گروه یا چند ¬ و براي مقاسه t-test شد. براي مقایسه- کمی بین دو گروه از گروه از کاي- دو استفاده شد. 57 درصد) را بومی گناباد، / نتایج: در این بررسی 339 زن و مرد مورد بررسی شدند. از این تعداد ( 2 7درصد) غیر بومی خراسان تشکیل داده اند. فراوانی تعداد مردان 152 / 35/4 درصد)بومی خراسان و ( 4 ) 21 سال می باشد. در / 55 درصد) با میانگین 1 /2) 25 سال و زنان 187 / 44.8 درصد) با میانگین سنی 1 ) 2درصد)، 59 / 6 درصد)، 8 نفر شغل آزاد ( 4 / 22 نفر شغل دولتی( 5 ،(27/ مطالعه ما 92 نفردانش آموز ( 1 1درصد) شرکت کرده اند. / 44 درصد) و 6 نفر بیکار ( 8 / 17 درصد)، 152 نفر دانشجو ( 8 / نفر سایر مشاغل( 4 2درصد)، / 1درصد)، سگ( 1 / 4درصد)، گربه( 5 / 28 درصد)، گیاهان( 1 / فراوانی کلی آلرژي نسبت به اسپور( 3 -3 دانشجوي کارشناسی پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد -1 کارشناس ارشد ایمونولوژي، گروه آموزشی علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( نویسنده مسؤول) -2 دانشجوي دکتراي تغذیه، گروه علوم تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز ٤- دانشجوي کارشناسی پرستاري، دانشکده پرستاري و مامایی - دانشگاه علوم پزشکی تھران 74 14 درصد)، حشرات / 7 درصد)، ادکلن ( 5 / 6 درصد)، اسپري ها ( 7 / 1درصد)، لوازم آرایشی( 2 / پرنده، ( 5 5درصد)، / 40 درصد)، ورزش( 6 / 1درصد)، گرد و غبار( 7 / 0درصد)، جواهرات( 2 / 14 درصد)، لاتکس( 6 / مرده( 2 25 درصد) و / 14 درصد)، جارو زدن ( 4 / 5 درصد)، باد ( 2 / 15 درصد)، رطوبت ( 6 / 6درصد)، سرما ( 9 / استرس( 5 2درصد) بوده است . / سایر آلرژنها( 7 بحث و نتیجه گیري: در این مطالعه در دهه هاي سنی زیر 20 سال آلرژي نسبت به سرما( 25.4 درصد)، گرد و غبار ( 10 درصد) و آلرژي نسبت به اسپور ( 6.5 درصد) بیشترین فراوانی را نشان داد. فراوانی کلی آلرژي نسبت به اسپور( 28.3 درصد) و آلرژي نسبت به گیاهان( 4.1 درصد) بوده است. لازم به ذکر است که به جز آلرژي نسبت به سرما، ، بروز آلرژي نسبت به مابقی آلرژنها در زنان همیشه بیشتر از مردان بوده است. کلمات کلیدي: واکنش آلرژیک، آلرژن هاي غیر غذایی، سن کمتر از 20 سال، اسپور

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:39
Last Modified: 02 Dec 2019 09:39
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1556

Actions (login required)

View Item View Item