بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر گناباد در سال 1389

کاملی, فاطمه and جمعه زاده, اعظم and صادق مقدم, لیلا and بصیري مقدم, کوکب (1389) بررسی وضعیت سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر گناباد در سال 1389. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p10.pdf

Download (101kB)
[img] Text
p10.pdf

Download (101kB)

Abstract

مقدمه و هدف: نوجوانی دوره اي از رشد همراه با تغییرات برجسته میباشد که شامل عبور از مرحله طفولیت به بزرگسالی است که ویژگی هاي رشدي آن میتواند زمینه ساز انواع اختلالات رفتاري ،بزهکاري، سوءمصرف مواد و بیماریهاي روانی باشد،با توجه به شیوع بالاي اختلالات روانی در دنیاي امروز ونظر به اهمیت بروز این اختلال در سنین نوجوانی مطالعه حاضر به منظور آگاهی از وضعیت سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی شهر گناباد در سال 1389 انجام شد. روش تحقیق: در این پژوهش توصیفی ، 375 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر گناباد با استفاده و پرسشنامه GHQ از روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی، انتخاب شدند،و باپرسشنامه سلامت عمومی و SPSS اطلاعات دموگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار آزمونهاي آماري تی دانشجویی، آنالیز واریانس یکطرفه و کاي اسکویر تجزیه و تحلیل شد. 51 درصد آنها را دختران تشکیل / 48 درصد آزمودنی ها پسر و 7 / نتایج: در این پژوهش 3 45 ، از دانش آموزان مشکوك به اختلالات روانی بودند که شایع / میدادند.براساس نتایج بدست آمده 9 6 درصد، / 7درصد، اختلال کارکرد اجتماعی 9 / ترین علایم مشاهده شده به ترتیب اختلال اضطرابی 7 3درصدبود. همچنین تفاوت آماري معنی داري بین سلامت / 4 درصد و افسردگی 2 / اختلال جسمانی 3 (0/05 >p ) . روان با متغیرهاي جنس،معدل وپایه هاي مختلف تحصیلی وجود داشت بحث و نتیجه گیري: با توجه به نتایج پژوهش حدود نیمی از دانش آموزان مورد بررسی مشکوك به اختلالات روانی بودند که در این میان دختران سهم بیشتري داشتند. با توجه به اهمیت دوران نوجوانی و با عنایت به نقش سلامت روان به عنوان یکی از ارکان سلامت عمومی بررسی علل زمینه ساز اختلالات روانی در نوجوانان و راه هاي پیشگیري از آن در مطالعات بعدي توصیه میگردد. کلمات کلیدي: سلامت روان، دانش آموز، مقطع دبیرستان

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 09:53
Last Modified: 02 Dec 2019 09:53
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1559

Actions (login required)

View Item View Item