عوارض شایع هیپربیلی روبینی در کودکان فلج مغزي مراجعه کننده 89- به کلینیک خصوصی فیزیوتراپی در جهرم در سال هاي 86

محمدپور, معصومه and محمدپور, مرضیه and محمدپور, منصوره (1389) عوارض شایع هیپربیلی روبینی در کودکان فلج مغزي مراجعه کننده 89- به کلینیک خصوصی فیزیوتراپی در جهرم در سال هاي 86. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p11.pdf

Download (119kB)

Abstract

مقدمه و هدف: اختلال سیستمی مربوط به امراض کودکان مانند هیپربیلی روبین باعث کاهش هموگلوبین وته نشین شدن در بافتهاي مختلف می شود بخصوص بافت ترم(مغز که باعث فلج مغزي می شود) و قسمت هاي معدنی (دندان در زمان نمو). هیپوپلازي مینا هنگامی رخ می دهد که میناي دندان بطور کامل شکل نگرفته باشد و معمولا بخاطر سوء تغذیه و بیماري رخ می دهد هیپوپلازي مینا عبارتست از شکاف حفره یا ناودان در سطح دندان.هیپوپلازي مینا معمولا بیشتر در دندانهاي ابتدایی در اطفال که دندانها در حین نمو هستندرخ می دهد. هدف از این مطالعه بررسی عوارض شایع هیپربیلی روبینی در 89 می باشد. - کودکان فلج مغزي مراجعه کننده به کلینیک خصوصی فیزیوتراپی در جهرم در سال هاي 86 روش تحقیق: این مطالعه به روش توصیفی برروي کودکان فلج مغزي مراجعه کننده به بخش کاردرمانی جهرم درسال 87 انجام شداطلاعات برمبناي بازبینی پروندههاي ثبت شده درمرکزخصوصی فیزیوتراپی وبا استفاده ازپرسشنامه جمع اوري گردید .متغیرها ي موردبررسی شامل جنسیت ،سن ،اختلال فلج مغزي ،هیپربیلی روبینی وهیپوپلازي مینا براساس تشخیص دندانپزشک بوده است اطلاعات بطور محرمانه در پرسشنامه درج گردید.معیار ورود به مطالعه کودکان داراي فلج مغزي، هیپربیلی روبینی وهیپوپلازي میناي دسته بندي شدند. SPSS دندان بوده است پس ازتکمیل پرسشنامه اطلاعات درنرم افزاراماري 1105 نتایج: از تعداد 35 کودك تحت درمان 20 کودك مبتلا به هیپربیلی روبینی بالاي 17 در بدو تولد و هیپوپلازي مینا مشاهده شدبیشترین میزان هیپوپلازي میناي دندان در دندانهاي پیشین فک فوقانی 60 ماهگی ودرمذکر 80 ٪ گزارش شد - باهیپر بیلی روبینی 34 بوده است میانگین سن مراجعه 11 بحث و نتیجه گیري: با توجه به شیوع بالاي هیپربیلی روبینی در بدو تولددر کشور و عوارض بد از آن که شایع ترین ان در حال حاضر هیپو پلازي میناي دندان است وجویدن که عمل اصلی حفره دهان است احتیاج به دندانهاي سالم و مجاورت صحیح انها داردضرورت یافتن راه حل جهت ترمیم مینااز دست رفته این کودکان توسط دندانپزشکان محترم وجلوگیري ازعوامل ایجادکننده هیپربیلی روبینی توسط پزشکان رامی طلبد کلمات کلیدي: هیپربیلی روبینی، هیپوپلازي مینا، فلج مغزي،فیزیوتراپی

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:04
Last Modified: 02 Dec 2019 10:04
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1560

Actions (login required)

View Item View Item