مقایسه خود ادراکی جسمانی دختران و پسران ورزشکار و رابطه آن با مشارکت ورزشی

متقی شهري, محمود رضا and سبزه نوقابی, الهه and روحانی, زهرا and صفرپور غریب, زهرا and اقبالی, محمد (1389) مقایسه خود ادراکی جسمانی دختران و پسران ورزشکار و رابطه آن با مشارکت ورزشی. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p12.pdf

Download (108kB)

Abstract

مقدمه و هدف: در قلب مطالعات علمی ذهن بشر،یعنی آگاهی و رفتار، خود پنداره(خود ادراکی) نقش حیاتی بازي می کند و علاوه بر اینکه یکی از بروندادهاي ارزشمند محسوب می شود، متغیر تعدیل کننده اي است که بر موفقیت و سلامت تاثیر می گذارد. خود ادراکی جسمانی سازه اي است که بر ادراکات خود در حوزه جسمانی تمرکز می کند و به توانایی و ظاهر جسمانی تقسیم می شود. تحقیق در مورد خود ادراکی جسمانی به منظور فهم بهتر منافع روانی که در نتیجه مشارکت در ورزشها و فعالیت بدنی حاصل می شود، ضروري به نظر می رسد. این تحقیق نیز با هدف بررسی تفاوتهاي خود پنداره جسمانی و مولفه هاي این سازه در ورزشکاران رشته هاي انفرادي و گروهی و همچنین رابطه سنجی بین مولفه هاي خود ادراکی جسمانی و مشارکت افراد انجام گرفته است . روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی - علمی مقایسه اي و همبستگی می باشد. در این تحقیق از سه پرسشنامه ي ویژگیهاي فردي و فعالیت ورزشی ، نیمرخ خود ادراکی جسمانی (فوکس و کوربین) و انگیزه مشارکت ورزشی (گیل و همکاران) جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شد .جامعه آماري این تحقیق را 300 نفر از دانشجویان ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی گناباد تشکیل می دهند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . نتایج : نتایج نشان داد که میانگین نمرات خود ادراکی جسمانی ورزشکاران رشته هاي انفرادي از 2) و /56± اما بین میانگین نمرات خود ادراکی جسمانی دختران( 0.48 .(p=0/ گروهی بالاتر است ( 012 2) و /44± و رشته هاي گروهی دختران( 0.55 (p=0/ 2) رشته هاي انفرادي ( 432 /64± پسران( 0.51 همچنین بین میانگین نمرات خود .(p=0/ 2) تفاوت معنی داري وجود نداشت( 73 /54± پسران( 0.41 ادراکی جسمانی و مشارکت ورزشی در ورزشکاران رشته هاي گروهی رابطه معنی داري وجود .(p<0/ داشت( 05 -1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2 کارشناس ارشد تربیت بدنی -3 کارشناس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -4 دانشجوي رشته پرستاري، کمیته تحققیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 90 بحث و نتیجه گیري: نتایج تحقیق نشان داد که ورزش و فعالیت بدنی خود ادراکی جسمانی را تحت تاثیر قرار داده و افزایش مشارکت و احساسات خوشایندي را به همراه می آورد. همچنین انگیزه هاي درونی تمرین معمولاً با خود ادراکات جسمانی بالاتر همراه هستند . بنابر این به نظر می رسد که فعالیتهاي ورزشی و فراهم کردن زمینه هاي لازم براي بالا بردن خود ادراکی جسمانی و درونی کردن انگیزه ها می تواند در توسعه خود ادراکات و افزایش سطح فعالیت جسمانی و در نهایت بالا بردن کیفیت زندگی افراد نقش مهمی داشته باشد. کلمات کلیدي: خود ادراکی جسمانی، مشارکت ورزشی، ورزشکار.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:08
Last Modified: 02 Dec 2019 10:08
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1561

Actions (login required)

View Item View Item