بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و تهیه نورم امتحانی در سال 1388

متقی, محمود رضا and روحانی, زهرا and رجبی, معصومه and صفرپور غریب, زهرا and کیانی, آرزو and اقبالی, محمد (1389) بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد و تهیه نورم امتحانی در سال 1388. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p13.pdf

Download (119kB)

Abstract

زمینه و هدف : آمادگی جسمانی یکی از مباحث مهم در فیزیولوژي ورزش است که در سالهاي اخیر مبناي کار بسیاري از پژوهشگران و عنوان بسیاري از کتب علمی ورزش شده است. آمادگی جسمانی در مفهوم متداول خود به صورت برخورداري از تواناییهاي جسمانی بالا تعریف می گردد، به طوریکه فرد از عهده اجراي فعالیتهاي روزانه بدون احساس خستگی برآید. به نظر می رسد که تعیین قابلیتهاي جسمانی دانشجویان و تبیین برنامه هاي مناسب با نیازها و علایق آنها و ارایه معیاري دقیق براي عینی تر ساختن ارزشیابی پایانی واحد تربیت بدنی عمومی امري ضروري باشد. روش تحقیق : این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است که در سال 1388 بر روي کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی گناباد که در نیمسال دوم تحصیلی درس تربیت بدنی عمومی( 1) را انتخاب کرده بودند و تعداد آنها 150 نفر 90 دختر و 60 پسر بود، انجام شده است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوري اطلاعات در این تحقیق آزمونهاي استاندارد سنجش آمادگی جسمانی آهپرد بود.پس از جمع آوري اطلاعات از آمار استنباطی و توصیفی براي محاسبه نما، میانه، میانگین، دامنه تغییرات، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار استفاده گردید. spss 38 درصد ( 36 نفر ) مرد با میانگین سنی / 61 درصد ( 57 نفر) زن 7 / نتایج : نمونه هاي این مطالعه را 3 20±1 تشکیل می داد. نتایج تحقیق نشان داد که در کلیه موارد آزمون، حتی در آزمون انعطاف پذیري، پسران نسبت به دختران به نتایج بالاتري دست یافته بودند. همچنین در مقایسه با آزمون آهپرد به غیر از مورد دراز و نشست دختران، در بقیه موارد، نتایج تحقیق در سطح پایین تري ق رار داشت . و بین وزن ، (r= - وزن آزمودنی ها با تعداد بارفیکس ( 0.412 ،(r= میزان پرش جفت با قد آزمودنی ها( 0.125 (r= - و سن افراد با میزان انعطاف پذیري ( 0.0156 (r= - آزمودنی ها با چابکی "دو زیگزاگ" ( 0.0654 .(p< رابطه معنی داري وجود داشت( 0.05 ١- کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2 کارشناس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی گناباد -3 دانشجوي رشته پرستاري، کمیته تحققیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 95 بحث و نتیجه گیري : نتایج تحقیق نشان میدهدکه در کلیه موارد آزمون، پسران نسبت به دختران به نتایج بالاتري دست یافتند. شاید بتوان ضعف موجود در نتایج دختران را به دلیل عدم دسترسی به امکانات و فقر حرکتی ناشی از محدودیتهاي اجتماعی دانست که این خود می تواند زنگ خطري براي دست اندرکاران ورزش از جمله دانشگاهها باشد چرا که دختران امروز، مادران فردا می باشند و هر گونه فقر حرکتی و ناتوانایی جسمانی می تواند مستقیماً در نسل آینده تاثیر منفی داشته باشد. بنابر این لازم و ضروري است که ورزش و فعالیت بدنی بعنوان اصلی مهم در تامین سلامتی و تقویت ر وحیه و نشاط و شادابی دانشجویان قلمداد شده و برنامه ریزي درست و اصولی در جهت بالا بردن میزان آمادگی جسمانی دانشجویان انجام شود.همچنین داشتن نورم(هنجار) که داراي روایی و پایایی باشد می تواند به عنوان مقیاس مناسبی براي سنجش میزان آمادگی جسمانی دانشجویان بکار گرفته شود. کلمات کلیدي: آمادگی جسمانی، نورم(هنجار)، آزمون چابکی، آزمون انعطاف پذیري ولز

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:13
Last Modified: 02 Dec 2019 10:13
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1562

Actions (login required)

View Item View Item