بررسی الگوي مصرف غذایی و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجی و 1388- در کودکان دبستانی شهر گناباد در سال تحصیلی 89 BMI

بهرامی, مهناز and آخوندي, راضیه and مشکی, مهدی and حسینی, زهرا (1389) بررسی الگوي مصرف غذایی و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجی و 1388- در کودکان دبستانی شهر گناباد در سال تحصیلی 89 BMI. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p14.pdf

Download (142kB)

Abstract

مقدمه و هدف: بسیاري از عادات غذایی در دوران کودکی شکل می گیرد و پیروي از الگوي غذایی صحیح و متعادل یکی از مهم ترین عوامل بازدارنده از بیماري هاي تحلیل برنده در بزرگسالی است. کودکان شهر BMII مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوي غذایی و ارتباط آن با شاخص هاي تن سنجی و 88 انجام شد. - گناباد در سال 89 روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 375 دانش آموز دختر و پسر از پایه هاي اول تا پنجم دبستان با روش نمونه گیري طبقه اي-تصادفی وارد مطالعه شدند. جمع آوري اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه و با اندازه گیري قد و وزن کودکان در شرایط و ابزار اندازه گیري یکسان شامل ترازوي 0 سانتی متر، صورت گرفت. / دیجیتال با دقت 100 گرم و متر نواري ثابت شده به دیوار با دقت 1 پرسشنامه مورد نظر نیز اقتباسی از پرسشنامه بسامد خوراك بود. در انتها داده ها با استفاده از نرم افزار از طریق آمارهاي توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت . spss 16 88 درصد از کودکان صبحانه مصرف می کردند. بیشترین گروه غذایی مصرفی در بین آنها نان / نتایج: 3 54 درصد) بود. براساس الگوي غذایی بدست آمده / و غلات ( 100 درصد) و کمترین آن گروه متفرقه ( 13 مشخص گردید که تنها مصرف گروه غذایی نان و غلات توسط کودکان در حد توصیه شده می باشد و مصرف سایر گروه هاي غذایی شامل پروتئین ها، شیر و لبنیات، میوه و سبزي کمتر از حد توصیه شده با سن کودکان، سطح تحصیلات و شغل مادران و کل درآمد BMI است. ارتباط مثبت معناداري بین با افزایش مصرف غلات و فرآورده هاي پروتئینی، میزان وزن و .(p= خانواده وجود داشت( 0.001 . (p< افزایشمی یافت ( 0.001 BMI بحث و نتیجه گیري: با توجه به اینکه مصرف گروه هاي غذایی گوشت و پروتئین ها، شیر و لبنیات و میوه وسبزي کمتر از حد توصیه شده است نیاز به برنامه هاي آموزشی مدون و گسترده جهت ارتقاء سطح آگاهی والدین و مربیان براي بهبهود الگوي مصرف غذایی وجود دارد. کلمات کلیدي: کودکان دبستانی، الگوي غذایی، شاخص هاي تن سنجی، گناباد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:16
Last Modified: 02 Dec 2019 10:16
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1563

Actions (login required)

View Item View Item