بررسی میزان مراجعه زنان براي آزمایشپاپ اسمیر بر اساس مدل در شهر گناباد در سال 1389 (HBM) اعتقاد بهداشتی

ستاري, فهیمه and فیروزي, مینا and محمد زاده, جلال and تنگلی, زهرا and بصیري مقدم, مهدي and اسماعیلی, رضا (1389) بررسی میزان مراجعه زنان براي آزمایشپاپ اسمیر بر اساس مدل در شهر گناباد در سال 1389 (HBM) اعتقاد بهداشتی. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p15.pdf

Download (180kB)

Abstract

مقدمه و هدف: سرطان دهانه رحم شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان و دومین سرطان شایع زنان در دنیا است. با توجه به اینکه مرحله پیش سرطانی این بیماري طولانی بوده و میزان بقاي بیمار در مرحله ضایعات پیش سرطانی در صورت درمان تقریبا ١٠٠ درصد است، بنابراین غربالگري در تشخیص اولیه این بیماري از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از روش هاي مؤثر و ساده در تشخیصزود هنگام سرطان دهانه رحم انجام آزمون پاپ اسمیر می باشد. پژوهش حاضر نیز به بررسی وضعیت مراجعه زنان پرداخته است. HBM براي انجام آزمون پاپ اسمیر و عوامل مؤثر بر آن در قالب مدل اعتقاد بهداشتی روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در آن ۴٠٠ نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد بصورت چند مرحله اي، غیر احتمالی آسان انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي شامل اطلاعات دموگرافیک و اجزاي مدل اعتقاد بهداشتی بوده. روش جمع آوري داده ها بصورت مصاحبه همراه پرسشنامه بوده است. تجزیه و و همچنین One Way ANOVA وT-Student ، تحلیل داده ها نیز از آزمون هاي آماري کاي دو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. 31.59 بوده است. 96 درصد شرکت کنندگان متأهل ± نتایج: میانگین سنی واحد هاي پژوهش 8.95 بوده اند. میزان مراجعه براي انجام آزمون پاپ اسمیر 65.3 درصد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بین موانع درك شده و محل سکونت ،(P=0/ است که ارتباط معناداري بین فوائد درك شده و سن( 01 بین فوائد درك شده و میزان درآمد ،(P=0/ بین شدت درك شده و میزان درآمد ( 016 ،(P=0/002) وجود داشته است. از طرف دیگر یافته ها نشان داده است که ارتباط معنا داري بین موانع (P< 0/0001) وجود نداشته است. (P=0/ بین حساسیت درك شده و سن( 6 ،(P=0/ درك شده و سن( 25 بحث و نتیجه گیري: براساس یافته هاي پژوهش حاضر و مقایسه آن با مطالعات مشابه، افزایش سطح آگاهی زنان باعث بهبود شاخص هاي مدل اعتقاد بهداشتی و درنهایت افزایش مراجعه زنان براي انجام آزمون پاپ اسمیر می گردد. لذا برنامه ریزي در جهت آموزش زنان از سنین پایین می تواند راهکاري هزینه- اثربخش در جهت افزایشمراجعه زنان و تتشخیصزودرس این بیماري باشد. کلمات کلیدي: سرطان گردن رحم، پاپ اسمیر، مدل اعتقاد بهداشتی -1 دانشجوي دوره کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی،کمیته تحققیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2 دانشجوي ترم 8 پرستاري، کمیته تحققیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -3 کارشناس ارشد پرستاري،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (نویسنده مسؤول) - 4 دانشجوي دکترا اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران 108 طول مدت شیردهی و عوامل مرتبط بر آن در مادران داراي کودکا•ن• • • ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فاروج در سال 1389 ، سید حمید حسینی 1، رضوان رجب زاده 2، برات بهروز 3، حسین لشکردوست 4 سید محمد علوي نیا 5 ، محمد حسین حسین زاده 6، جواد رضازاده 7 مقدمه و هدف : دوران تکرار نشدنی کودکی که دوران شکل گیري و رشد جسمی و روانی انسان است، در تامین سلامت انسان در تمام زندگی اهمیت ویژه اي دارد و دوران شیرخواري نیز حساسترین مرحله از رشد و تکامل کودك است. خوردن شیرمادر داراي مزیتهاي عملی و روانی می باشد و از این جهت، بایستی براي انتخاب روش تغذیه توسط مادر، این مزیتها مد نظر قرار گیرد این مطالعه با هدف عوامل موثر بر طول مدت شیردهی کودکان 24 ماهه در سال 1389 در شهرستان فاروج (استان خراسان شمالی) انجام شد روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی تحلیلی (مقطعی) 250 مادر داراي کودك 24 ماهه که پرونده آنها در مراکز بهداشتی و درمانی موجود بود. به روش نمونه گیري چند مرحله اي انتخاب و مورد بررسی وآمار Spss قرار گرفتند داده ها پس از جمع آوري و ثبت درپرسشنامه با استفاده از نرم افزار 16 توصیفی، رگرسیون و آنالیز بقاء مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: یافته ها نشان داد میانگین طول مدت شیر دهی حدود 21 ماه است. همچنین بین طول مدت تحصیلات مادر (OR=1/10,CI=1/01-1/ شیر دهی و فاصله تولد تا کودك بعدي ( 22 ارتباط معنی (OR=3/01,CI=1/41-6/ و شاغل بودن مادر ( 44 (OR=1/14,CI=1/01-1/29) داري موجود بود. بین طول مدت شیر دهی و متغیر هایی مانند شغل پدر، سن مادر، بعد خانوار، وزن مادر، قد مادر، روش پیشگیري از بارداري ،جنس کودك ارتباط معنی داري وجود نداشته است. بحث و نتیجه گیري: از آنجا که شاغل بودن مادر در این بررسی تاثیر بسیاري در طول مدت شیر دهی داشته و مادرانی که شاغل بودند میزان شیردهی کمتري داشتند و با توجه به اهمیت شیر مادر در رشد جسمی و روانی و اجتماعی کودکان پیشنهاد می شود در این زمینه آموزش هاي لازم توسط ماماها و کادر بهداشتی صورت گیرد. کلمات کلیدي : مدت شیردهی، مادران باردار، کودکان 24 ماهه

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:21
Last Modified: 02 Dec 2019 10:21
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1564

Actions (login required)

View Item View Item