بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب همراهیان بیمارستان هاي امام رضا(ع) و قائم ccu بیماران بستري در بخش (عج) مشهد در سال 1389

رفتاري, هانیه and مرزانی, صفیه and بلوچی, طاهره and بصیري مقدم, مهدي (1389) بررسی تاثیر آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب همراهیان بیمارستان هاي امام رضا(ع) و قائم ccu بیماران بستري در بخش (عج) مشهد در سال 1389. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p19.pdf

Download (139kB)

Abstract

مقدمه و هدف: اختلالات اضطرابی شایعترین اختلالات روانی است که در 15 تا 20 درصد بیماران بستري دیده می شود. از مسائل مهمی که بیماران بستري در بخش هاي ویژه با آن روبرو هستند، مشکلات روحی روانی مانند اضطراب می باشد و همیشه عواملی مانند بستري شدن یکی از اعضاي خانواده در بیمارستان بطور ناگهانی در دیگر افراد خانواده نیز ایجاد اضطراب می نماید. با توجه به موارد ذکر شده مطالعه فوق با هدف انجام شد. CCU تعیین تاثیر آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب همراهیان بیماران بستري دربخش روش تحقیق: این پژوهش یکمطالعه نیمه تجربی است .جامعه مورد مطالعه همراهیان کلیه بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه ي قلبی بیمارستان هاي آموزشی امام رضا(ع) وقائم (عج) مشهد بودند.نمونه گیري به روش آسان و مبتنی بر هدف و تخصیصتصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از مطالعات قبلی 43 نفر محاسبه شد که به دلیل احتمال ریزشنمونه براي هر گروه 45 نفر انتخاب شدند . فرم اطلاعات دموگرافیک وپرسشنامه ي اسپیلبرگر در روز اول بستري توسط واحد هاي پژوهش هر دو گروه تکمیل شده،سپس آموزش چهره به چهره ارائه گردید و مجددا پرسشنامه ي اسپیلبرگر در روز چهارم بستري مورد تجزیه وتحلیل ،spss توسط واحد هاي پژوهش هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري قرار گرفت واز آزمون هاي توصیفی و کاي اسکوئر و تی دانشجویی استفاده شد. 44 درصد / 48 درصد واحد هاي پژوهش اضطرلب نسبتا خفیف، 4 / نتایج: یافته هاي این پژوهش نشان داد که 9 1 درصد اضطراب خفیف داشتند که دو گروه از نظر نمره ي / 5 درصد اضطراب شدید و 1 / اضطراب نسبتا شدید، 6 در گروه آزمون اختلاف نمره اضطراب قبل وبعد (p=0/ اضطراب قبل از مداخله تفاوت معنی داري نداشتند. ( 150 .(p=0/ ولی در گروه شاهد این تفاوت معنی دار نبود ( 059 (p= 0/ تفاوت معنی داري داشتند، ( 000 بحث و نتیجه گیري: با توجه به یافته هاي این پژوهش مشخص گردید آموزش چهره به چهره در کاهش اضطراب همراهیان بیماران بستري در بخش مراقبت هاي ویژه تاثیر دارد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:42
Last Modified: 02 Dec 2019 10:42
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1568

Actions (login required)

View Item View Item