تأثیر عصاره الکلی هسته انگور بر نواقص اسپرماتوژنز ناشیاز دگزامتازون

محمدپور, منصوره and محمدپور, معصومه and محمدپور, مرضیه (1389) تأثیر عصاره الکلی هسته انگور بر نواقص اسپرماتوژنز ناشیاز دگزامتازون. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p23.pdf

Download (137kB)

Abstract

مقدمه و هدف: ناباروري مشکلی است که تقریبا 10 درصد زوجین را درگیر می کند و نیمی از این موارد مربوط به آسیب در جنس مذکر می باشد. گلوکوکورتیکوئیدها تقریباً بر فعالیت تمام سلولهاي بدن تاثیر دارند و بیان 10 درصد از ژن هاي انسان را کنترل می کنند. از آنجایی که گلوکوکورتیکوئیدها بر روي هموستاز بیضه، از طریق کاهش سطح تستوسترون و باعث نقص در اسپرماتوژنز می شوند، بعلت تجویز بیش از حد این دارو توسط پزشکان، یافتن ترکیبی که بتواند اثر آنها را خنثی کند ضروري به نظر می رسد. انگور به عنوان بزرگترین محصول میوه جهان با تخمین تولید سالیانه حدود 58 میلیون تن، سرشار از ترکیبات مونومریک فنولیک است که این ترکیبات نقش مواد ضد ویروس و ضد موتاسیون را ایفا می کنند. فنولیک ها در انگور ها و شراب قرمز در محیط آزمایشگاهی به عنوان مهارگر اکسیداسیون ها گزارش شده اند. از این رو مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر عصاره الکلی هسته انگور بر نواقص اسپرماتوژنز ناشی از دگزامتازون انجام شد. بطور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه اول، NMRI روش تحقیق: 28 سر موش سوري با نژاد تنها سرم فیزیولوژي بمدت 15 روز دریافت کردند. گروه دوم عصاره هسته انگوربه میزان 40 میلی گرم در روز به مدت 15 روزدریافت کردند. به گروه سوم سرم فیزیولوژي بمدت 18 روز و بعد از آن 7 میلی گرم به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن دگزامتازون بصورت داخل صفاقی و بمدت 7 روز تزریق می شد. گروه چهارم عصاره هسته انگور به میزان 40 میلی گرم به ازاي هر کیلو گرم وزن بدن روزانه به مدت 8 روزدریافت می کند و از روز هشتم تا پانزدهم عصاره و دگزامتازون همزمان تجویز می شود. روز 15 ام حیوانات به روش جابجایی مهره هاي گردنی قربانی شدند و بیضه هاي آنها جهت بررسیهاي مورفومتري و هیستولوژي در فرمالین 10 درصد فیکس شد. بعد هر یک از گروه هاي تیمار با گروه کنترل از نظر پارامترهایی نظیر وزن بیضه، تغییرات بافت شناسی بیضه، تعداد اسپرم با استفاده از آزمون هاي آماري توکی و آنالیز واریانسمقایسه شدند. نتایج: تحقیق نشان می دهد که عصاره الکلی می تواند عامل تغییر دهنده پتانسیل تولید مثل جنس نر باشد و فعالیت هاي تولید مثلی را تغییر دهد و نیز بر عملکرد اندوکرین بیضه ها موثر واقع شود به طوري -1 دانشجوي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم -2 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز -3 دانشجوي پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد 135 که مصرف عصاره الکلی هسته انگور در دوز 45 میلی گرم در روز به طور معنی داري سبب افزایش است. عصاره این گیاه در تغییرات بافتی در بافت p≤ 0/ غلظت تستوسترون موجود در سرم گردیده 05 بیضه نیز چشمگیر بود. بحث و نتیجه گیري: عصاره الکلی هسته انگور قادر است با ایجاد تغییر در محور هورمونی در فعالیت تولید مثل مؤثر واقع شود و نقش آنتی اکسیدانی داشته باشد انجام تحقیقات بیشتر توصیه می شود. کلمات کلیدي: قدرت باروري، عصاره الکلی هسته انگور، بیضه، تستوسترون

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 10:58
Last Modified: 02 Dec 2019 10:58
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1572

Actions (login required)

View Item View Item