بررسی میزان بروز ترومبوفلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستري در بیمارستان هاي آموزشی شهر گناباد در سال 87

ایزدي پور, احسان and سیاح, بهروز and چمنزاري, حمید (1389) بررسی میزان بروز ترومبوفلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستري در بیمارستان هاي آموزشی شهر گناباد در سال 87. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p28.pdf

Download (77kB)

Abstract

مقدمه و هدف: درمان وریدي یکی از عمده ترین درمان هاي طبی و شایع ترین روش هاي تهاجمی است که بیماران بستري در بیمارستانها آن را تجربه می کنند. جاگذاري کاتترهاي وریدي به منظور تجویز دارو و مایعات و تجویز خون و فرآورده هاي آن و گرفتن نمونه خون انجام می گیرد. عوارض موضعی آن شامل فلبیت، نشت، انسداد یا گرفتگی کاتتر، هماتوم، درد در محل ورود کاتتر، جدا شدن یا خروج کاتتر، اسپاسم عروق، ترومبوز و ترومبوفلبیت می باشد. شایع ترین عارضه تزریقات وریدي فلبیت است. با توجه به این که ترومبوفلبیت ناشی ازکاتتر، منشأ عفونت هاي شایع بیمارستانی است و با توجه به هزینه هایی که جهت مراقبت متوجه بیمار و بیمارستان می شود بر آن شدیم که با برآورد میزان بروز ترومبوفلبیت ناشی ازکاتتر ورید محیطی در بیماران بالغ بستري در بیمارستان، ارزیابی مناسبی از وضعیت موجود در بیمارستان هاي آموزشی شهرگناباد ارائه نماییم. روش تحقیق: این مطالعه یک پژوهش توصیفی،تحلیلی است. جامعه پژوهش؛ در این مطالعه شامل بیمارانی می باشند که در بخشهاي داخلی و جراحی بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به هر دلیلی بستري گردیده اند و تحت درمان وریدي قراردارند. نمونه گیري به صورت تصادفی مبتنی بر هدف که شامل 79 نفر بیمار بستري که حداقل 72 ساعت کاتتر دریافت کرده اند. ابزارگرد آوري در این پژوهشتوسط برگه ثبت اطلاعات که بر اساس متون علمی و پژوهشهاي مشابه تهیه گردید که علاوه بر مشخصات دموگرافیک نوع دارو، سرم، تشخیص، و... را دارا بوده است، روزانه اطلاعات مربوط به فرم مقیاس مادوکس چک و ثبت می گردید. ملاك داشتن فلبیت کسب درجه 2 و به بالا از مقیاس مادوکسبوده است. 45 درصد) و 43 نفر آنها زن / یافته ها: یافته ها نشان داد، که از میان کل 79 نفر نمونه 36 نفر آنها مرد ( 6 54 درصد) در بخش جراحی بستري می / 45 درصد) در بخش داخلی ( 4 / 54/4 درصد) می باشد و همچنین ( 6 ) 24 درصد) سبز و / 64 درصد و به ترتیب ( 1 / باشند. بیشترین نوع کاتتر دریافتی در بیماران کاتتر صورتی ( 6 40 درصد) و / 11/4 درصد) آبی بوده است و از نظر محل کاتترگذاري شده بیشترین ناحیه در چین آرنج ( 5 ) 12 درصد) دیابتی و 69 نفر / 1درصد)است. ازکل بیماران فقط 10 نفر ( 7 / کمترین مربوط به مچ دست ( 6 -1 دانشجوي پرستاري، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد -2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 144 87/3 درصد) غیر دیابتی بودند. و در پایا ن مشخص شد که میزان بروز فلبیت یا در نظر گرفتن موارد داراي ) 40 درصد) بیماران داراي فلبیت و 47 نفر / درجه 2 فلبیت و به بالا از مقیاس مادوکس 32 نفر به عبارتی ( 5 59/5 درصد) بدون نشانه هاي فلبیت بوده اند. ) بحث و نتیجه گیري: با توجه به عوارض کاتتر و عفونت که شایع ترین آنها می باشد. رعایت اصول بهداشتی، توصیه می شود. روش صحیح و انتخاب محل مناسب و ضد عفونی کردن محل و استفاده از 66 درصد) مربوط به بیمارانی که از / کاتتر مناسب توصیه می شود. بطوریکه بیشترین درصد فلبیت ( 7 29 درصد) مربوط به بیمارانی که از کاتتر نوع / کاتتر نوع آبی استفاده می کنند و کمترین درصد فلبیت ( 4 صورتی استفاده می کنند است. کلمات کلیدي: کاتتر وریدي، ترومبوفلبیت، بیماران بستري، سرم

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 02 Dec 2019 11:15
Last Modified: 02 Dec 2019 11:15
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1577

Actions (login required)

View Item View Item