ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 1387 ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل

حسن نژاد حمز کانلو, مهدی and ﺧﺪادوﺳﺖ, لیلی and احمدی کلاته ﺣﺴﯿﻨﯽ, احمد and دﻫﻘﺎن, علیرضا (1389) ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 1387 ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p33.pdf

Download (85kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آن در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ.اﺳﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻤﺮاه . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﮔﺮﻓﺖ 1387 ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺳﺎل اﻧﺠﺎم . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ .اﯾﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ و WHOQOL-brifرواي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ داراي ﭼﻬﺎر ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺖ 4-20 اﻣﺘﯿﺎزات ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ از ﺑﻮده و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ . اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارد 26 در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 89. ﺳﺆال ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺗﮑﻤﯿﻞ . ﺳﭙﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮﻓﺖ spss و آزﻣﻮن ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار . ﻧﺘﺎﯾﺞ: درﺻﺪ10/1 ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ درﺻﺪ73 از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد و درﺻﺪ آن 15/7 ﭘﺮﺳﺘﺎران ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻫﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﯾﺎﺑ ﮐﺮدﻧﺪ ﯽ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 09/15 13/78 ﺳﻼﻣﺖ روان ، 13/04 ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، آﻣﺪ 13/37 و در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪﺳﺖ . ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: درﺻﺪ50 از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺼﻮرت ﻗﺮاردادي، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، ﺷﺒﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ا ﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ از داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻗﺮاردادي و ﻃﺮح ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑ ﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﭘﺮﺳﺘﺎران دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﮐﯿﻔﯿﺖ WHOQOL-brifﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:18
Last Modified: 03 Dec 2019 05:18
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1582

Actions (login required)

View Item View Item