ﺑﺮرﺳﯽ KAP 22 ﮐﺎدردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ 85-86 ﭘﯿﺶ ازاﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎل

ﻣﺠﯿﺪي, میتا and مانده کهنکی, صدیقه (1389) ﺑﺮرﺳﯽ KAP 22 ﮐﺎدردرﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ 85-86 ﭘﯿﺶ ازاﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎل. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p34.pdf

Download (121kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻋﻮارض ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎو ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ در ﭘﯿ اﺳﺖ ﺸﮕﯿﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ زﺧﻢ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻢ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ » اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و 22 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪ «85-86 در ﺳﺎل اﻧﺠﺎم . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮو ﻓﯿﻼﮐﺴﯽ ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دﻫﺪ 22 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ . ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در ﻣﻮرد آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد از دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮏ و ﮔﺰارش ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.اﻓﺰار SPSS ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋ ﻣﻮرد ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار . ﻧﺘﺎﯾﺞ : درﺻﺪ از 25 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ درﺻﺪ64 ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪ ﺿﻌﯿﻒ، 10/2 در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ ﺑﻮد در ﺣﺪ ﺧﻮب . درﺻﺪ77/3ﻧﮕﺮش درﺻﺪ22/7 ﻣﺜﺒﺖ و ً ENT ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺨﺶ ﺣﺪودا درﺻﺪ100 . درﺻﺪﺑﻮد 73/63 رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ داري (P<0/05). وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﻋﻤﻠﮑﺮد ً آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش و ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻮده ﺧﻮب ﮐﺎدرKAP ﺑﺮاي ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن درﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:ﻧ آﮔﺎﻫﯽ، ﮕﺮش، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺟﺮاﺣﯽ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭘﺮو ﻓﯿﻼﮐﺴﯽ، اﻋﻤﺎل .

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:22
Last Modified: 03 Dec 2019 05:22
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1583

Actions (login required)

View Item View Item