1386 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳال

رﺿﺎزاده, گل اندام and شعبانی, فهیمه and خدادوست, لیلی and صادق مقدم, لیلا and حسینی شهیدی, لاله (1389) 1386 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳال. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p37.pdf

Download (78kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:اﻧﺴﺎن ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان از آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا در زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. 100 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.ﻧﻤ روش اﺑﺰار ﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺳﻬﻤﯿﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ و 36 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻮال 11 ﮐﻪ 25 ﺳﻮال اول در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺳﻮال ﺑﻌﺪي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا ﺑﻮده اﺳﺖ. SPSS داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﺧﺎﻧﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﮔﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻨﺶ ﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ، ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. 42 از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ درﺻﺪ درﺻﺪ29 از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ، درﺻﺪ 46 ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ و از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ درﺻﺪ اﻧﺪ 22 زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده . ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا و ﺟﻨﺴﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ دا دارد ري وﺟﻮد . ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زاي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي روﺣﯽ رواﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽ . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:37
Last Modified: 03 Dec 2019 05:37
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1586

Actions (login required)

View Item View Item