آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ -درد درﻣﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ 1388

زروندی, زهرا and خدادوست, لیلی and شعبانی, منا and سلطانی مهنه, مهدیه and عسکری, فریبا and بحری, نرجس (1389) آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ -درد درﻣﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ 1388. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p39.pdf

Download (74kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪف و :واﻗﻌﻪ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ اي ﺗﻨﺶ زا و ﺗﺤﻤﻞ درد آن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار . ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺎدران ﺑﺮاي ﻓﺮار از اﯾﻦ دردﻫﺎ روش و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﯽ ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن درد، رو ﺑﻪ ﺳﺰارﯾﻦ آورده و ﺧﻄﺮات آن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن رﺳﺎﻧﯿﻢ درد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪود ﺑ ﻮدن اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي 74 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮﮔﺸﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ 32/2درد درﺻﺪ واﺣﺪ 48/6 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ از زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ درﺻﺪ دارﻧﺪ 85/1 درد داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ درد . ﺑﺤﺚ و ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ز روش ﻣﯿﻨﻪ روش ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ درد ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻘﺎء . ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺗﻤ ﻬﯿﺪات ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﮔﯿﺮد ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ درد ﺻﻮرت ﻣﯽ . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: زاﯾﻤﺎن، زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ درد) ،(ﻧﻈﺮي زاﯾﻤﺎن ﺑﯽ درد) ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ(

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:44
Last Modified: 03 Dec 2019 05:44
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1588

Actions (login required)

View Item View Item