ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 1389 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل

نصیری, سید محدثه and مجیدی, طاهره and سالاروند, شهین and مظلوم, سیدبهنام and شمس, هدایت اله (1389) ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 1389 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p42.pdf

Download (108kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:ﻓﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﻓﻈﻪ در آ اﺳﺖ ﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮي ﺷﺎﯾﻊ . واژه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﻓﻬﻤﯿﺪن دﻧﯿﺎي اﻃﺮاف ﺷﺨﺺ اﻃﻼق ﺷﻮد.ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي اﺧﺘﻼل در ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ)ﻣﻘﻄﻌﯽ( ﺗﺎﺑﺴﺘ 1388 از زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 1389ﺎن 400 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ از 60 ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ 22 ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 15 ﺑﻬﻤﻦ و ﺧﺮداد ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ روش آﺳﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 6ﺗﺴﺖ آﯾﺘﻤﯽ ﻧﻘﺺ (ﺑﻮد.ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ 6CIT) ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ً ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﮑﻮﺋﺮ، ﮐﺎي ﺷﺪ SPSS ﺗﺴﺖ دﻗﯿﻖ ﻓﯿﺸﺮ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﮐﻪ 43/7 ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 56/3 درﺻﺪ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮد، 61 درﺻﺪ زن، درﺻﺪ 39 ﺷﻬﺮي و ﺑﺎﺷﺪ 76/28± درﺻﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ 77/3. ﻣﯽ درﺻﺪ از واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ داراي p 0/001) ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ،(p<0/001) ﺟﻨﺲ ،(p<0/001)ﺗﺤﺼﯿﻼت ،( < ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮي ﺗﺸﺨﯿﺺ (p=0/009) ( ٠/٠٤٩) و ﻧﻮع ﺷﺪ p= و اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه . اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ )وروﺳﺘﺎ ﺷﻬﺮ (ﯾﺎﻓﺖ .(p=٠/١٩٨) و ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺸﺪ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 10 ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 8 ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ از ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ﻧﻘﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 05:56
Last Modified: 03 Dec 2019 05:56
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1591

Actions (login required)

View Item View Item