ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش "ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدار " و" اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه "داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي

سیروسی, مریم and براتی, مژگان and شمشیری, محمود and منصوریان, محمدرضا (1389) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش "ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮدار " و" اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه "داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p44.pdf

Download (111kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎريﺑﺮايﺗﺠﺰﯾﻪو ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﺸﮑﻼتﺑﯿﻤﺎرانواﯾﺠﺎدﻃﺮحﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺎدﮔﯿﺮيﻋﻤﯿﻖوﻣﻌﻨﯽدارﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖدرآﻣﻮزشاﯾﻦداﻧﺸﺠﻮﯾﺎناز روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي را دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم از ﺗﺌﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. اﯾﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎﻫﺪفﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺗﺄﺛﯿﺮآﻣﻮزشﺑﺮﻣﺒﻨﺎيﻧﻘﺸﻪﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺲ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه در درس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﺮم ﯾﮏاﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮﻧﺚ ﯾﺎ ﻣﺬﮐﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺟ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در رﺷﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻮده ﺗﺮم 40 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 1 ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه ورودي ﻣﻬﺮ اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻮده . اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺷ از ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺪ اﺳﺖ ه ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه . داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده SPSS از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري در ﺗﮑﺮاري Anova و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﯽ زوج، آﻧﺎﻟﯿﺰ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ:دﻫﻨﺪه و6/86 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻤﺮه در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪ ﻣ 10/10ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ : ﻫﺮ دو راﻫﺒﺮد ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿ ﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻧﻘﺸﻪ ي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻧﻘﺸﻪ ي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺗﺪرﯾﺲ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺷﻮد. -ﮔﻨﺎﺑﺎد 1 داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 2- اﯾﺮان PHDداﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﻫﯿ 3 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻀﻮ ﺄ ﮔﻨﺎﺑﺎد ت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 187 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي:ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺗﺄﺛﯿﺮﺑﯿﺸﺘﺮﻧﻘﺸﻪﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮيﻣﻌﻨﯽدارداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدددرﻣﻮارديﮐﻪﻧﯿﺎزﺑﻪﯾﺎدﮔﯿﺮيﻋﻤﯿﻖوﺳﻄﺢﺑﺎﻻازﻣﻄﺎﻟﺐدرﺳﯽوﺟﻮدداردازاﯾﻦروش آﻣﻮزﺷﯽاﺳﺘﻔﺎدهﮔﺮدد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:روشﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ،ﻧﻘﺸﻪﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮي ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽدار، ﮔﻨﺎﺑﺎد

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:03
Last Modified: 03 Dec 2019 06:03
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1593

Actions (login required)

View Item View Item