ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺰارﯾﻦ

خدادوست, لیلی and داودی‌ ف‍ری‍م‍ان‍ی‌, س‍م‍ان‍ه and بحری, نرجس and امیری, مصطفی and سالاروند, شهین and محبی, سیامک (1389) ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺰارﯾﻦ. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p47.pdf

Download (81kB)

Abstract

ﻟﯿﻠﯽ ﺧﺪادوﺳﺖ ﺑﺤﺮي 1 ﺳﻤﺎﻧﻪ اﻣﯿﺮي 2 ﻧﺮﺟﺲ ، ﺳﺎﻻروﻧﺪ 2 ﻣﺼﻄﻔﯽ ، ﻣﺤﺒﯽ 2 ﺷﻬﯿﻦ، 3 ﺳﯿﺎﻣﮏ، ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ آﻣﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺰارﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎ و ﻋﺰم ﺟﺪي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ آن، ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.ﺧﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﺑﺎردار ﺟﻬﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺰارﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﻣﻘﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺑﻮد و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در آن ﻏﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﻬﻤﯿﻪ اي . ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢ100 اﯾﻦ اﺳﺎس 1389 ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎردار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮم ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.ﺗ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺷﺪ SPSS اﻓﺰار و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺠﺎم . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﺳﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و 24/29 ﻣﺎدران ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎل آن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻮده داﺷﺘﻨﺪ 53 و درﺻﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ در ﺣﺪ دﯾﭙﻠﻢ . ﻫﺎي 82 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار روش زاﯾﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ 18 ﻃﺒﯿﻌﯽ و درﺻﺪ ﺳﺰارﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري اﻧﺘﺨﺎب . ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎردار در 4 ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 36 درﺻﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ، 60 درﺻﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري داﺷﺘﻨﺪ.اﻧ ﻧﻮع روش ﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدران ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ آﻧﺎن در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺎدران ﺑﺎردار آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد روش ﻫﺎي ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ روش زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻌﻨﻮان روش اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﺧﺘﻢ ﺑﺎرداري اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮ ﻣﺎدران ﺑﻪ زاﯾﻤﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ، آﻣﺎر ﺳﺰارﯾﻦ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽ 40 ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺣﺪود درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪ ﺣﻞ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :ﺑﺎردار

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:13
Last Modified: 03 Dec 2019 06:13
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1596

Actions (login required)

View Item View Item