دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد درﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ 1389 درﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي آﻧﺎن درﺳﺎل

منصوریان, محمدرضا and خسروان, شهلا and کیان مهر, مجتبی and هاشم, طیبه and صدیقی, فاطمه (1389) دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد درﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ 1389 درﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي آﻧﺎن درﺳﺎل. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p48.pdf

Download (97kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:ﻓﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از آ ﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮاﮔﯿﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﻣﻘﺪار، ﻧﻮع و اﺛﺮات آﻣﻮزﺷﯽ آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻣﺎده ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دارد ً درﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻌﻠﻢ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻃﻊ در درﺳﺮ ﯾﺎ ً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻓﺼﻞ دروس اﺳﺖ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه . ﻫﺪف ﮐﻠﯽ دادن ﺗﮑﻠﯿﻒ، ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي داراي اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه دﯾﺪﮔ ﺎه آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮدد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺗﻮﺻﯿﻒ، دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮد 108 ﻃﺒﻘﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺮ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗ ﺗﺠSPSS ﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺎن و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﻧ ﻣﻘﺪار ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ دروس و ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﻧﺪه و اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن را اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎزﺧﻮرد ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺮه اﺳﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ درﺳﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻧﻤﺮه ي ﻣﺘﻮﺳﻂ داده و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﻦ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد.در اﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮرد اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﻫﺪاف دروس و ﺟﻨﺴﯿﺖ،رﺷﺘﻪ ﺷﻮد ، ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﯽ داري دﯾﺪه ﻧﻤﯽ . 1- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ-ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺮوه -ﮔﻨﺎﺑﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﭘﺮﺳﺘﺎري 2 دﮐﺘﺮي آﻣﻮزش -ﭘﺮﺳﺘﺎري اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ -ﮔﻨﺎﺑﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﺑﯿﻮﻓﯿﺰﯾﮏ 3 دﮐﺘﺮي - اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ-ﻋﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎد م ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﭘﺮﺳﺘﺎري 4 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ - ﮔﻨﺎﺑﺎد –EDC ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 206 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﻨﺠﮑﺎوي و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﺰاري، روﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ً اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻌﻀﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ، اﻧﺪازه، ﮐﺎرآﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻫﺪاف را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ رﻋﺎﯾﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎي اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﺪ ارك و اراﺋﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار و ﻧﯿﺰ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺶ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻠﻤﺎتﮐﻠﯿﺪي:درﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻮم ﮔﻨﺎﺑﺎد

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:16
Last Modified: 03 Dec 2019 06:16
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1597

Actions (login required)

View Item View Item