اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 1389

منصوریان, محمدرضا and خسروان, شهلا and محمدپور, علی and فخاری, زهره and صابریان, پروانه (1389) اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 1389. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p49.pdf

Download (103kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن . ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ و ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ ا ﮔﯿﺮد ﻧﺠﺎم ﻣﯽ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﯿﺮي در ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻣﻮزش و ، ﭘﺮورش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارﻧﺪ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه از ، ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ً ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﻮﻧﺪ رﻫﺎ ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ وارد ﻣﯽ . ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﻣﻮرد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾ ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮي ﻣﺆﻧﺚ ﯾﺎ ﻣﺬﮐﺮي ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮ ده و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺘﻨ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ اي ﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 192 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﻓﺰار ﺗﺤﻠ SPSS داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﯿﻞ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ و در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺎن و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات و ﻫﺎي ﻻزم در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽﻧﯿﺴﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ، اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن داراي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي درﺳﯽ در ﺳﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 3 و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم ﻫﺎي 4و ﮔﯿﺮد 5و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ . در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮي ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد. اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﺮم ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ -ﮔﻨﺎﺑﺎد 1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﮔﻨﺎﺑﺎد 2 داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 208 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ. از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ داراي ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و روﺣﯽ ﺑﻮده، ﻏﯿﺒﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ را ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم داده و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور و راﻫﻨﻤﺎ در وﻓﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ، ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺮاز ﺷﺪه آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور آﻣﻮزﺷﯽ داراي اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در دﻓﺘﺮ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮز ﻋ ش ﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور در رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور در ر ﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي آﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﻣﺆﻧﺚ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:19
Last Modified: 03 Dec 2019 06:19
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1598

Actions (login required)

View Item View Item