ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ ﻧﻮز ﻧﺎرس

بصیری مقدم, مهدی and قهرمانی, محمد and خدادوست, لیلی (1389) ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺮ ﻧﻮز ﻧﺎرس. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p51.pdf

Download (81kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪف و :اﺳﺖ ﺛﺒﺎت ﻗﻠﺒﯽ رﯾﻮي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮاي اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮزادان ﻧﺎرس . رﯾﺘﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي وﺳﯿﻊ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻮزادان ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﺎﺳﺎژ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع درﻣﺎن ﺑﺮاي رﺳﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﮐﻪ در دوران ﻧﻮزادي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺎﺳﺎژ) ﻓﯿﻠﺪ (وﺗﻌﯿﯿ 1986 ﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روشﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺒﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺖ 20 ﺑﺮ روي ﻧﻮزاد ﻧﺎرس ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮرت . ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ دﻗﯿﻘﻪ 3 ﻃﻮر روزاﻧﻪ در ﻃﯽ ﭘﺎﻧﺰده اي و ﻣﺘﻮاﻟﯽ 3در ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪ 10 ﺑﻪ ﻣﺪت روز اﻧﺠـــﺎم . ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ و درﺻﺪ در :ﻣﺮﺣﻠﻪ4 اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ،و ﺳﭙﺲ در دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻌﻨﻮان زﻣﺎن ﯾﮏ ،و درﺳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ در دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان و ﺑﺎ ، زﻣﺎن دو 5ﻻﺧﺮه ﺷﺪ 20 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﻣﺎن ﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﺗﻔﺎو زﻣﺎن ﯾﮏ، زﻣﺎن دو، زﻣﺎن ﺳﻪ از ﻧﻈﺮ ، ت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﻪ (p‹0/001 ) ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ (اﮐﺴﯿﮋن p‹0/001) ،ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ و درﺻﺪ اﺷﺒﺎع (داﺷﺖ p‹0/005) وﺟﻮد .واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ،60ﺗﺎ30 ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن 114 ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻦ و162ﺗﺎ 91 درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﻦ .ﺑﻮد99ﺗﺎ ﺑﺤﺚ و ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ :آﻧﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻮزادان ﻧﺎرس را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 3 از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده، ﻟﺬا اﯾﻦ ﺗﻐﯿﺮات را ﻧﺒﺎﯾﺪ ا داﻧﺴﺖ ﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ و درﯾﻎ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﺗﻤﺎﺳﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﺳﺎﻟﻢ . ﻟﮑﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﺳﺎژ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ وﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮑﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ. ﮐﻠﻤﺎتﮐﻠﯿﺪي:ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻮزاد ﻧﺎرس، ﻣﺎﺳﺎژ، ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺗﻤﺎس و

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:25
Last Modified: 03 Dec 2019 06:25
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1600

Actions (login required)

View Item View Item