ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ در HIV ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد 1389 در

محمدپور, علی and سالاروند, شهین and رزم‌ آرا, م‍ح‍م‍درض‍ا and صغیر, امیررضا and وزیری, سید مهدی (1389) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و واﻟﺪﯾﻦ آن ﻫﺎ در HIV ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد 1389 در. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p52.pdf

Download (144kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:ﺑﯿﻤﺎري اﯾﺪز ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه (ﺑﺎﺷﺪ HIV) و ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺪي و ﻧﻘﺺ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﯾﺸﻪ در اﻋﺘﯿﺎد ﺗﺰرﯾﻘﯽ، ﺑﯿﮑﺎريو دارد ﻓﻘﺮ . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اي از اﺑﺘﻼي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري و آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾ ﺴﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮش و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ HIV آن ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦﭘ – ﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﭘ 400ﮋوﻫﺶ ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ 200 ﻧﻔﺮ و ﺑﺎﺷﺪ 200 آﻣﻮز ﻧﻔﺮ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش - ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.اﺑﺰار ﭘ ﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ اي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮال 3 ﺣﺎوي ﻧﻮع )ﻓﺮدي، ﻣﺸﺨﺼﺎت آﮔﺎﻫﯽ، ﺳﻮاﻻت ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮش( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪرواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در آﻣﺎراﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ)ﮐﺎي ،( ﻧﻈﯿﺮ ﺗﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺠﺬور ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺷﺪ SPSS ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده . P ) ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﯿﺰ <(ﮔﺮدﯾﺪ 0.05 ﻟﺤﺎظ . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﺑﺮ 183 اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺑﯿﻦ 43/5 داﻧﺶ آﻣﻮز درﺻﺪ از آن ﻫﺎ داراي آﮔﺎﻫﯽ 49 ﻣﺘﻮﺳﻂ و 188 درﺻﺪ از آن ﻫﺎ داراي آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﻧﻔﺮ از واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ ﺿﻌﯿﻒ 3 آﻣﻮزان 39/1، درﺻﺪ آن ﻫﺎ داراي آﮔﺎﻫﯽ 51 درﺻﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ داراي آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ. 53/9 ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 33/3 درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و درﺻﺪ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ و در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘ 76/3 ﺴﺮ 19/4 درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ. HIV ﻧﮕﺮش واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ 73/8 ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ داراي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ 12/4 و داراي ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ . 63/3 در ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ HIV داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﯽ .اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ، از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺘﺎري,ﮔﻨﺎﺑﺎد PhD-1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 2- ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽﻟﺮﺳﺘﺎن -داﻧﺸ 3 ﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد 215 ، ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان درﺻﺪ51 ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ و در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزانﭘ ﻣﻨﺒﻊ ، ﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 74/2 دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ رادﯾﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و در ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه 80/2 ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺎ ﺷﺪ 27/7 درﺻﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ درﺻﺪ ﻋﻨﻮان . ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: HIV ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ وداﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻢ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺪارس و وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان داراي ﻧﮕﺮش ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و آﻣﻮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﺟﻬﺖ اﺻﻼح دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در زﻣﯿﻨﻪ ي اﻃﻼع ﺟﻬ HIV رﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻔﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ي ﺿﻌﻒ در ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ارﺗﻘﺎءﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ وﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺪارك ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎر آﻣﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: HIV

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:28
Last Modified: 03 Dec 2019 06:28
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1601

Actions (login required)

View Item View Item