ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ,رﻋﺎﯾﺖ, رﺿﺎﯾﺖ و زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع 1389 ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل

قاسمی, نرگس and گزیده کار, زهره and نصر آبادی, اعظم and بیدی, سمیه and اسماعیلی, رضا and بصیری مقدم, مهدی and تولیده ای, حمیدرضا (1389) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ,رﻋﺎﯾﺖ, رﺿﺎﯾﺖ و زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع 1389 ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
p53.pdf

Download (146kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: ﭘﻮﺷﺶ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. 1384 ﻃﺮح ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﮐﺎرا ﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرآﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي ﮐﺸﻮر، ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻟﺤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ظ آﮔﺎﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم، رﻋﺎﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. روش ﮐﺎر:ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ – ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه . در ﺧﺎﻧﻮاده 380 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﺳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ 5 ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ؛ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع، رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺑﻌﺎد؛ ﺧﺪﻣﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده، اراﺋﻪ ت و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻮده .اﺳﺖ روش ﺟﻤﻊ آوري داده ﺑﺼﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده . ﺑﺮاي SPSS ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري : ﮐﺎي دو، ﮐﺮوﺳﮑﺎل واﻟﯿﺲ و ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه . 1- داﻧﺸﺠﻮي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ,ﮔﻨﺎﺑﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 2- داﻧﺸﺠﻮي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ, داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد -ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ 3 داﻧﺸﺠﻮي دوره ﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ,ﮔﻨﺎﺑﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 4- داﻧﺸﺠﻮي دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ,ﮔﻨﺎﺑﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺤﺰﺷﮑﯽ -اﯾﺮان 5 داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮا اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﮔﻨﺎﺑﺎد 6 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -داﻧﺸﮕﺎه 7 ﻣﺮﺑﯽ، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﻋﻠﻮم ﮔﻨﺎﺑﺎد، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ 219 34: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 66 درﺻﺪ واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺮدان و 37.9 درﺻﺪ را زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ. 31.18 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ؛ ،68.77 ،131.77 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮاي 45: ﻣﺮدان و ﺑﺮاي زﻧﺎن ،67 اﺳﺖ 166و دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮده .ﻧﺸﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي 1 ﻣﺮدان وزﻧﺎن در زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر 3و (P-value:0.01) ﻣﺪل ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده 2 و ﺑﺮاي زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻨﺎدا ﻧﺒﻮده اﻧﺪ 60.7.اﺳﺖ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮده . 42.5رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي درﺻﺪ ﻣﺮدم از ﻧﻈﺎم ارﺟﺎع ﺧﻮب و 19. د20.6 درﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ، اﺳﺖ 17.4 رﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮده . ﻣﻘﯿﺎس 7.07 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد در اﺳﺖ 10-1 .(P-Value:0.25) ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ) ﺑﺨﺼﻮص وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ( ﺑﺎﻻﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ روي رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﺮدم در ﻫﺮﯾﮏ از اﺑﻌﺎد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬ اﺳﺖ ﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﭘﻮﺷﺶ ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺮ در ﻫﺮﯾﮏ از اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﻠﯿﺪ واژه:اﻧﺘﻈﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺟﺎع، ﭘﺰﺷﮏ

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:33
Last Modified: 03 Dec 2019 06:33
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1602

Actions (login required)

View Item View Item