ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد

وجدانی, راضیه and مستاجر, اکرم and شرقی, شایسته and صادق مقدم, لیلا and مجلی, محمد (1389) ارﺗﺒﺎط ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ درداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
pa1.pdf

Download (82kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺪف و : ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرﻫﺎي روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت روﺣﯽ رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺰل را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. روشﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ روان و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ. 180 در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺧﻮﺷﻪ اي ، SF-36 ﺗﺼﺎدﻓﯽ و اﺑﺰار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺖ GHQ-28 و ﺑﻮده . روش SPSS داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ: و12/50ﻧﻔﺮ109 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ روان از ﻣﺠﻤﻮع 7/23 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 1/98) وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﻮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ (0/92 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار .ﻣ ﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان واﺣﺪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ وﺟﻮد دارد p=0/00 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ p=0/04. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:روان ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺎﻏﻞ ، زﻧﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد،

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:36
Last Modified: 03 Dec 2019 06:46
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1603

Actions (login required)

View Item View Item