ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﮐﺸﻮري

متقی شهری, محمود رضا and روحانی, زهرا and اقبالی, محمد (1389) ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﮐﺸﻮري. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
pa2.pdf

Download (99kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران آﻧﻘﺪر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ آﻧﺎن دارد.روﺣﯽ ﮐﺎر ، اﺿﻄﺮاب ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻮﺗﺴﺎﻟ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺸﻮري ﯿﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ: اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 15 ورزﺷﯽ ﻣﺎرﺗﻨﺰ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺆال و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﺮدي اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻔﺮ400 را ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺮﺑﯽ و ﻓﻮﺗﺴﺎل) ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ ﺗﮏ رﺷﺘﻪ اي ﻓﻮﺗﺴﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ (ﻣﯽ 1389 ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.ﺣﺪاﮐﺜﺮ 7 از اﻋﻀﺎء ﻫﺮ ﺗﯿﻢ 5)ﻧﻔﺮ ذﺧﯿﺮه 2 ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺻﻠﯽ و ﻧﻔﺮ ( ﺑ ﻪ 320 ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺑﯽ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ:ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ، ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ورزﺷﮑﺎران راﺑﻄﻪ و (.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ p=0.019) ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﻣﺮﺑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران، ﻣﻌﻨﯽ دار دارد (.و ورزﺷﮑﺎر p=0.012) وﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب و و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﻌﻨ ﯽدار دارد (.راﺑﻄﻪ p=0.01) وﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ورزﺷﮑﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ورزﺷﯽ و ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار دارد .(p=0.001) وﺟﻮد ﺑﺤﺚ ﮔﯿﺮي و ﻧﺘﯿﺠﻪ :در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ داراي ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮي در ﻣﻬﺎرت اﺟﺮاي ﻣﯽ ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻗﺒﻞ و ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ ورزﺷﮑﺎران را ﻣﻮرد ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ورزﺷﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽدر از اﻧﺘﺨﺎب ورزﺷﮑﺎراﻧﺸﺎن ﻧﻈﺮ در وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﺳﺎس ﻣﻬﺎرت ﻓﺮدي و اﺟﺮاي ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:داﻧﺸﺠ اﺿﻄﺮاب، ﻣﺮﺑﯿﺎن، ﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر)ﻫﺎ ﻓﻮﺗﺴﺎﻟﯿﺴﺖ (

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:40
Last Modified: 03 Dec 2019 06:46
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1604

Actions (login required)

View Item View Item