ﺑﺮرﺳﯽآﮔﺎﻫﯽ،ﺷﯿﻮعﻣﺼﺮفﻣﻮادﻧﯿﺮوزاوﻋﻮاﻣﻞﻣﺮﺗﺒﻂ آن ﺑﺎ در ﺑﺪﻧﺴﺎزانﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﮔﻨﺎﺑﺎد

متقی, محمود رضا and کاشی, علی and سجادی, موسی and روحانی, زهرا and اقبالی, محمد (1389) ﺑﺮرﺳﯽآﮔﺎﻫﯽ،ﺷﯿﻮعﻣﺼﺮفﻣﻮادﻧﯿﺮوزاوﻋﻮاﻣﻞﻣﺮﺗﺒﻂ آن ﺑﺎ در ﺑﺪﻧﺴﺎزانﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﮔﻨﺎﺑﺎد. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
pa3.pdf

Download (90kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف: ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا و آﮔﺎﻫﯽ از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن در ورزﺷﮑﺎران ﺑﺪﻧﺴﺎز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، 350 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪآن ورزﺷﮑﺎر ﺑﺪﻧﺴﺎز ﻣﺮد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻮدﻧﺪ.ا ﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑﻮد ﻫﺎ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد . داده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮدآوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي p ﺧﯽ دو و رﮔﺮﺳﯿﻮن و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري =0.05 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ: (درﺻﺪ86/3)ﻧﻔﺮ302 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 202 ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ ﻣﺎده ﻧﯿﺮوزا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ (درﺻﺪ 57/7) ﻧﻔﺮ از ورزﺷﮑﺎران در ﻣﻮرد اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا ﮐﻢ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎم ﻣﻮاد، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت و رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﯿﭗ ﺑﺪﻧﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮ ع ﻣﺼﺮف داراي p< ) ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧﺪ ً ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻼ 0.05(. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا در ورزﺷﮑﺎران ﺑﺪﻧﺴﺎز ﮔﻨﺎﺑﺎدي از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ورزﺷﮑﺎران از اﺛﺮات و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻢ ﺑﻮد. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:آﮔﺎﻫ ﺷﯿﻮع، ﺑﺪﻧﺴﺎزان

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:42
Last Modified: 03 Dec 2019 06:46
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1605

Actions (login required)

View Item View Item