ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﻮت ﻗﺮآن درﺑﺎرداري

عسکری, فریبا and عطاردی, علیرضا and سجادی, موسی and اسماعیلی, رضا and بابایی, سمانه (1389) ﺗﺠﺮﺑﻪ زﻧﺎن از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﻮت ﻗﺮآن درﺑﺎرداري. In: نخستین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

[img] Text
pa5.pdf

Download (91kB)

Abstract

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:اﺳﺖ دﻧﯿﺎي ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻮزاد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮ از رﻣﺰ و راز . ﻧﻮزادان ﭘﺲ از ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن، ﭼﺸﯿﺪن، ﺑﻮﯾﯿﺪن، ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ داﻧﺶ ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺎره ﺣﻮاس ﻧﻮزاد، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زاﯾﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻣﻮ رد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﺮدﯾﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﺎز و ﺻﻮت ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻮزاد در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ:ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 100 ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي زن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ 1385 درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و زاﯾﻤﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﻬﺮي ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻮدﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮم ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ اي)ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﺑﯽ ﻧﻈﺮ، ( ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮﻓﺖ SPSS ﺗﻮﺳﻂ راﯾﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار . ﻧﺘﺎﯾﺞ: 32/03 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د39ﺳﺎل، رﺻﺪ 2/33 ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﭙﻠﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 37 ﺑﻮده ﮐﻪ 2 درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﺳﺖ 30و10 ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده . 6 ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ درﺻﺪ 23 واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ، ﻧﺴﺒ 71 درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و درﺻﺪ ﻧﮕﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﻮت ﻧﻤﺎز و ﻗﺮآن ﺑﺮﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻮزاد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 18 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ از 28 ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮد و در ﻫﻔﺘﮕﯽ واﮐﻨﺶ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا ﭼﻨﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻓﻌﻞ واﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس و ﻧﮕﺮش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻮزاد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﭘﺨﺶ ﺻﻮت ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ -ﮔﻨﺎﺑﺎد 1 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 2- ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد -ﮔﻨﺎﺑﺎد 3 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﮔﻨﺎﺑﺎد 4 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ -ﮔﻨﺎﺑﺎد 5 داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ 241 ﺑﻠﮑﻪ در دوره ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردن آن ﺻﺪا آرام ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻮن ﺟﻨﯿﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺻﺪارس ﻣﺎدرﻗﺮار دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح در ﺻﺪاي ﻣﺎدر ﻏﻮﻃﻪ ور اﺳﺖ، ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎدران اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا در رﺣﻢ را ﺑﺮاي ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ، ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺻﻮات ﻗﺮآن و ذﮐﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ:ﻧﻮزاد ﺟﻨﯿﻦ، ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻧﻤ

Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 03 Dec 2019 06:49
Last Modified: 03 Dec 2019 06:49
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1607

Actions (login required)

View Item View Item