بررسی مقایسه ای حساسیت In-vitroآنتی بیوتیکهای متداول در درمان اسهال شیگلائی شهر گناباد.

حسینی شهیدی, لاله and مقیمیان, مریم and عبادی, عباس and محمدزاده, علیرضا بررسی مقایسه ای حساسیت In-vitroآنتی بیوتیکهای متداول در درمان اسهال شیگلائی شهر گناباد. Other. لاله حسینی شهیدی-مریم مقیمیان-عباس عبادی-علیرضا محمدزاده.

[img] Text
2.pdf

Download (89kB)

Abstract

چکیده فارسی مقدمه :در این مطالعه مقاومت داروئی شیگلاهای جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22بهمن شهر گناباد در طی سال 1384-1383،نسبت به آنتی بیوتیکهای بکار گرفته شده در این بررسی مورد ارزیابی قرارگرفت . موادوروشها :این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده که جامعه پژوهش کلیه بیماران مراجعه کننده با اسهال شیگلائی بودند در این طرح تعداد32نمونه تعیین شد .دراین بررسی نمونه های ارجاع شده از بیماران مورد مطالعه قرارگرفتندوتعیین حساسیت داروئی شیگلاهای جداشده نسبت به انتی بیوتیکهای بکار گرفته شده در این مطالعه به روش کربی بائر انجام گرفت . یافته ها :مجموعا134نمونه مدفوع مشکوک به اسهال شیگلائی به آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان 22بهمن شهرگنابادارسال گردید،که از این تعداد،32نمونه باکمک تستهای تفریقی از نظر وجود شیگلامثبت تشخیص داده شدند.تمامی سویه ها نسبت به آنتی بیوتیکهای سفتی زوکسیم ،سیپروفلوکساسین وسفوتاکسیم کاملا حساس بودند ،همچنین دربین سویه های جدا شده بیشترین مقاومت نسبت به تتراسایکلین (3/81%)وسلفامتوکسازول (1/53%)دیده می شود . بحث :با توجه به نتایج این مطالعه درخصوص بررسی حساسیت داروئی شیگلابه عنوان عامل بیماری اسهال شیگلائی بهتراست در درمان این بیماری از آنتی بیوتیکهایی از قبیل تتراسایکلین ،سولفامتوکسازول وآمپی سیلین به دلیل مقاومت بالای شیگلانسبت به این سه داور کمتر استفاده گردد،درمقابل آنتی بیوتیکهای سفوتاکسیم ،سفتی زوکسیم وسیپروفلوکساسین باحساسیت بالاجایگزین گردد. کلمات کلیدی :اسهال شیگلائی ،آنتی بیوتیک ،مقاومت داروئی

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 31 Dec 2019 11:08
Last Modified: 31 Dec 2019 11:08
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1801

Actions (login required)

View Item View Item