مقایسه کیفیت میکروبی آب یونیت های دندانپزشکی شهر گناباد قبل و بعد از استفاده از یونیت در سال 1390

فرزانه پور, زهره and رضا اوغلی, راضیه مقایسه کیفیت میکروبی آب یونیت های دندانپزشکی شهر گناباد قبل و بعد از استفاده از یونیت در سال 1390. مقایسه کیفیت میکروبی آب یونیت های دندانپزشکی شهر گناباد قبل و بعد از استفاده از یونیت در سال 1390.

[img] Text
فرزانه پور.زهره.pdf

Download (32kB)

Abstract

چکیده: مقدمه : به دلیل اینکه بیماران و کادر دندانپزشکی طور معمول با آئروسل های تولید شده در حین اعمال دندانپزشکی در تماس از بررسی این آلودگی ها حائز اهمیت می باشد و این آلودگی‌ها می‌توانند از بیمار یا از منابع آب سرچشمه بگیرد . هدف از این تحقیق بررسی میزان آلودگی باکتریایی آب یونیت های دندانپزشکی شهر گناباد می باشد . مواد و روش ها : تحقیق به روش توصیفی_تحلیلی و مقطعی با استفاده از تکنیک مشاهده و پرسشنامه صورت گرفت . که نمونه گیری به صورت سرشماری بود ،منظور کلیه یونیت های فعال دندانپزشکی شهر گناباد (۱۵ یونیت )به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تعداد گل نمونه‌های گرفته شده ۷۵ عدد بود. پس از مشخص کردن یونیت های فعال ، با توجه به ساعت کاری آنها در دو نوبت (ابتدا و انتهای کار یونیت) قسمت های توربین و لیوان پرکن یونیت و آب شرب نمونه برداری صورت گرفت و نمونه ها آزمایشگاه منتقل و روی محیط کشت های اختصاصی کشت داده شد ، سپس داده‌های به دست آمده توسط نرم‌افزار spss و Exell و به کمک آزمون کای اسکوئر تست دقیق فیشر،ANOVA , t_test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین شمارش باکتری هایی در ساعت انتهای کار (۴۶۷۳cfu/ml) بیشتر از ساعت ابتدای کار(2532.5cfu/ml) یونیت بود و در آب شهری میانگین شمارش باکتریایی (88.57cfu/ml) بود. میزان کلی فرم در ساعت ابتدای کار یونیت بیشتر شده، همچنین از کل نمونه های مورد آزمایش به تفکیک مکان ، در ساعت ابتدایی و انتها کار یونیت میزان آلودگی نمونه های توربین (به ترتیب۶۱.۵ درصد و ۵۳.۸ درصد) به ترتیب ۶۱۵ درصد ۵۳۸ بیشتر از لیوان پر کن بیمار بوده است. نمونه‌های مورد آزمایش وجود کلیفرم مدفوعی اثبات شده که در ساعت ابتدا و انتهای کار یونیت یکسان بوده است. نتیجه گیری: از یافته های اینترنتی می شود که آب یونیت های دندانپزشکی شهر گناباد آلوده بوده است دندانپزشکان باید توجه بیشتری را برای جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران به کارکنان دندانپزشکی داشته باشد. همچنین مسئولین بهداشتی و نظارت دقیق تری برای اینگونه اماکن داشته باشند . کلید واژه ها : آب یونیت ، کلیفرم، کلیفرم مدفوعی

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 01 Jan 2020 10:56
Last Modified: 01 Jan 2020 10:56
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1812

Actions (login required)

View Item View Item