تعیین وضعیت و عملکرد تحویل نوبت کاری کادر پرستاری بر اساس استانداردهای کمیته در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد در سال 1392-1391

باصری, معصومه and قاسمی, منیژه تعیین وضعیت و عملکرد تحویل نوبت کاری کادر پرستاری بر اساس استانداردهای کمیته در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد در سال 1392-1391. تعیین وضعیت و عملکرد تحویل نوبت کاری کادر پرستاری بر اساس استانداردهای کمیته در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد در سال 1392-1391.

[img] Text
باصری.pdf

Download (27kB)

Abstract

چکیده فارسی زمینه و هدف: در ریشه یابی علل بروز خطاهای رایج درمانی تحقیقات بزرگترین کمیته ایمنی آمریکا انتقال ضعیف اطلاعات را عامل اصلی حوادث غیرقابل جبران بیماران بیان کرده است تحویل نوبت کاری پرستاران که روزی ۲_۳ بار انجام می شود .انجام صحیح آن برنامه مراقبتی بیمار تامین ایمنی و تسهیل تداوم اطلاعات کمک می کند پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و عملکرد تحویل نوبت کاری کادر پرستاری بر اساس استانداردهای کمیته ایمنی در بخش های بالینی بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد در سال ۱۳۹۱ _ ۱۳۹۲ صورت گرفته است. روش تحقیق : این مطالعه توصیفی مقطعی که بر روی ۶۰ نفر از کادر پرستاری بیمارستان های آموزشی گناباد انجام گرفته است داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک توسط خود پرستاران تکمیل و چک لیست مشاهده ای که توسط پژوهشگران از طریق حضور در بخش به هنگام تحویل شیفت پر گردید جمع آوری شد داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد روایی به روش محتوا انجام و پایایی به روش توافق مشاهد گران تایید شد. یافته ها: درصد میزان رعایت اصول اولیه و قوانین میزان رعایت زمان و حضور به موقع و وضعیت موجود در بالین با حضور پرستار در حین تحویل نوبت کاری به ترتیب۶۷ ،۸۲، ۴۵ درصد به دست آمده است ۵۷ درصد پرستاران از عملکرد متوسطی برخوردار بودند آزمون های آماری نشان داد که بین تحویل نوبت کاری با متغیرهای جنس بخش مدرک تحصیلی سن وضعیت ، تاهل، سابقه کاری و اضافه کاری در رابطه معنی داری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: نبود یک راهنمای استاندارد مدون در تحویل نوبت کاری کادر پرستاری باعث کاهش کیفیت مراقبت از بیماران می شود بنابراین استفاده از یک راهنمای استاندارد تحویل نوبت کاری باعث بهبود انتقال اطلاعات و نیازهای مراقبتی و ارتقاء کیفیت مراقبت از بیماران می شود کلیدواژه: تحویل نوبت کاری، کادر پرستاری ،ایمنی بیمار

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 01 Jan 2020 11:13
Last Modified: 01 Jan 2020 11:13
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/1816

Actions (login required)

View Item View Item