ارتباط احساس تنهایی و میزان فعالیت روزانه در سالمندان

وفایی نیا, رویا ارتباط احساس تنهایی و میزان فعالیت روزانه در سالمندان. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
21.pdf

Download (736kB)

Abstract

مقدمه وهدف: هدف نهایی پرستاران از ایفای نقشهای حرفه ای در گروه آسیب پذیر سالمند، ارتقا کیفیت زندگی آنها است. احساس تنهایی مشکل پیچیده ای است که موجب عواقب جدی در سالمندان می گردد. این حالت نه تنها بر بعد جسمی و روانی بلکه بر میزان فعالیت زندگی روزانه آنها نیز تاثیر می گذارد. این مطالعه مروری در راستای ارتباط احساس تنهایی و فعالیتهای زندگی روزانه سالمندان انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی همبستگی با حضور ۱۲۰ سالمند ۶۰ سال به بالا در شهرستان گناباد انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس (غير احتمالی ساده( انتخاب شدند. از پرسشنامه احساس تنهایی ۳۷ سوالی (UCLA) و فعالیت زندگی روزانه ۲۰ سوالی (ADL) استفاده شد که روایی آنها به روش محتوی و در پایایی ابزار احساس تنهایی مقیاس احساس تنهایی و سه خرده مقیاس آن از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است. ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/91، خرده مقیاس ناشی از احساس تنهایی 0/80 خرده مقیاس تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان0/88 و خرده مقياس نشانه های عاطفی تنهایی0/79 بوده است. در ابزار فعالیتهای زندگی روزانه پایایی به روش آزمون باز آزمون در مطالعه راهنما انجام شد. يافته ها: میانگین نمره احساس تنهایی در سالمندان شهرستان گناباد110/20+-24/47 و متوسط میزان فعالیت روزانه در سالمندان 62/4+-15/7 بود. که بین احساس تنهایی و میزان فعالیت روزانه رابطه خطی مستقیم معناداری وجود دارد(P=0/003 r=0/266) . اما بین مشخصات دمو گرافیک مانند محل زندگی، رضایت از محل زندگی، فوت نزدیکان، مصرف دخانیات و کاهش بینایی با احساس تنهایی و میزان فعالیت روزانه رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: ارتقای سلامت سالمندان با توجه به چشمگیر بودن جمعیت سالمند ایران و اهمیت احساس تنهایی و نقش آن در میزان فعالیت های روزانه نیاز به توسعه بیشتر نقش حمایتی و مشاوره ای پرستاران و برنامه ریزی های منظم و ساختار یافته را نشان می دهد. کلمات کلیدی: احساس تنهایی، فعالیتهای روزانه سالمندان

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 16 Oct 2019 08:26
Last Modified: 16 Oct 2019 08:26
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/691

Actions (login required)

View Item View Item