برسی روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان در سال 1387

یوسفی, سعیده (1387) برسی روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان در سال 1387. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
yosefi saideh35.pdf

Download (97kB)

Abstract

آنچه که بیشترین تاثیر را بر وضعیت عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، مهارت عمومی مطالعه، یادگیری درسی و یادآوری مطالب آموخته شده است. شناخت راهبرد های مطالعه و یادگیری گامی اساسی برای مداخلات آموزشی است. رویکرد های جدید پژوهش در آموزش بر استفاده از راهبردهای یادگیری و مطالعه در تسهیل فرایند یاددهی – یادگیری و در نهایت ارتقا پیشرفت تحصیلی معطوف می باشد، اهمیت راهبردها به عنوان راهکاری برای ارتقاء سطح آموزش کاملا شناخته شده است . هر کس ترجیحا با یک شیوه خاص بهتر یاد می گیرد و راهبرد مطالعه و یادگیری مقوله ای فردی ولی در عین حال علمی و اصولی است و بررسی ها نشان داده است که روش مطالعه در پیشرفت تحصیلی موثر است . این پژوهش با هدف بررسی روش های مطالعه و یادگیری در دانشجویان و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان در سال 1387 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان یک مطالعه توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است . جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد بوده که در زمان نمونه گیری مشغول به تحصیل باشد. در این پژوهش برای انتخاب 103 نمونه مورد پزوهش از روش نمونه گیری تصادفی – سهمیه ای (طبقه ای) متناسب با حجم استفاده شده است که با توجه به دوره های آموزشی و ترم تحصیلی سهم هر گروه مشخص و به روض تصادفی انتخاب گردیده اند. برای گردآوری داده ها پرسش نامه تهیه شده که روایی ین پرسشنامه ها توسط چند نفر از کارشناسان مورد تایید قرار گرفته و پایایی ابزار ها به روش آزمون مجدد تعیین گردیده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده شده و برای تعیین ارتباط بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیر سون و آزمون های کای اسکونر و وتی استودنت شده است . نتایج پژوهش نشان داد که: راهبردهای مطالعه درتسهیل فرایند یادگیری و در نهایت پیشرفت تحصیلی تاثیر بسزایی داشته و اهمیت راهبرد ها به عنوان راهکاری برای ارتقاء سطح آموزش کاملا شناخته شده است و دانشجویان راهبردهای متفاوتی را برای مطالعه و یادگیری خود به کار می گیرند . این شیوه ها اختصاصی و بعضاً منحصر به فرد بوده و جنبه عمومی ندارد . اکثریت دانشجویان (7/71%) بصورت انفرادی مطالعه نموده ولی 3/28%آنان نیز اکثر اوقات و یا همیشه بصورت گروهی درس می خوانند. مارکه کردن و مرور مجدد بیش از هر روش دیگری مورد استفاده بوده و در 8/38% نمونه ها این روش را به عنوان راهبرد مطالعه و یادگیری زیاد بکار می رود . پس از آن نت برداری و خلاصه نویسی در دانشجویان مورد استفاده قرار گرفته و در 9/28% نمونه ها این روش را به عنوان راهبرد مطالعه ویادگیری زیاد انجام می گردد. پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و معنی دار با راهبردهای مطالعه و یادگیری داشته و دانشجویان برای دستیابی به موفقیت تحصیلی بیشتر باید به اصاح و بهبود شیوه های مطالعه و ارتقا یادگیری خود مبادرت نمایند. واژه های کلیدی: مطالعه – یاذگیری- داشجو-علوم پزشکی-گناباد

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 06:59
Last Modified: 21 Oct 2019 06:59
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/796

Actions (login required)

View Item View Item