بررسی ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1388

رنجبر, منصوره (1388) بررسی ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در سال 1388. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
ranjbar.mansureh 211.45.pdf

Download (150kB)

Abstract

زمینه و هدف: سلامت روانی، یکی از مهمترین ابعاد سلامت عمومی هر فردی محسوب می شود هرگونه اختلال در سلامت روان می تواند سایر ابعاد انسان ان سازد. دانشجویان گروههای مختلف علوم پزشکی در آینده عهده دار سلامت جامعه خواهند بود؛ بنابراین شناخت وضعیت سلامت روانی عوامل مرتبط با آن ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن انجام گردید. مواد و روشها: مطالعه از نوع همبستگی می باشد. جامعه پژوهش دادند. نمونه های پژوهش را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۸۸تشکیل دادند. نمونه های پژوهش شامل ۲۰۰ نفر از دانشجویان علوم پزشکی گناباد که به روش طبقه ای- تصادفی انتخاب شدند. نمونه ها از رشته های پرستاری (۴۰درصد). مامایی(۲۰درصد) بهداشت عمومی و حرفه ای (۲۰ درصد) اتاق عمل و هوشبری (۱۰ درصد) و فوریت های پزشکی (۱۰درصد) انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ۲۸ GHQ- در مورد سلامت عمومی و سبک زندگی جمع آوری شد. داده های بدست آمده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۱۷شد و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار و ...) و آزمون های آماری کای اسکوئر،آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته ها: بر اساس نتایج آزمون کای دو، سلامت عمومی با ورزش(p<0/001) تغذیه (<0/001) سیگار کشیدن(p=0/027) ، رعایت اصول ایمنی (p<0/001) ، کنترل استرس (p<0/001) ارتباط معنی دار و با جنس دانشجویان(p=0/215) و وضعیت تاهل (p=0/082) مقطع تحصیلی(p=0/067) ارتباط نداشت. سلامت عمومی با ابعاد سبک زندگی ارتباط معنی داری داشت.(p<0/001) نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان مرتبا بوده و بیش از نیمی از دانشجویان در زمینه سلامت عمومی و عملکرد اجتماعی و ورزش وضعیت نامطلوبی داشتند. که اقدامات کارشناسی لازم را می طلبد و جهت ارتقاء فعالیت ورزشی دانشجویان فراهم نمودن امکانات ورزشی مناسب در محیط دانشگاه همچنین تشویق دانشجویان به منظور استفاده از این امکانات ورزشی در جهت ارتقا سبک زندگی و سلامت عمومی توصیه می شود واژه های کلیدی : سبک زندگی، سلامت عمومی دانشجویان علوم پزشکی

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 09:12
Last Modified: 21 Oct 2019 09:12
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/816

Actions (login required)

View Item View Item