بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی در تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

متقی شهری, محمود رضا (1387) بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی در تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
162motaghi shahri.mahmud reza.18.pdf

Download (147kB)

Abstract

چکیده: ارتقاء مستمر کیفیت فراگیر یک دیدگاه فلسفی و مدیریتی جامع است که بر سه محور پاسخ به نیازها و انتظارات مشتریها، تمرکز بر فرایند ارائه خدمات و ارتقای مستمر بنا نهاده شده است. این پژوهش با هدف کلی بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و اثر بخشی در مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی کشور صورت گرفته است. مواد و روش کار: روش تحقیق تحلیلی از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است و ابزار مورد استفاده در پرسشنامه بوده است جامعه آماری این تحقیق را ۱۲۰ نفر کارشناسان شاغل در این مدیریتها تشکیل داده اند که از میان آنها ۸۵ نفر به روش نمونه گیری تصادفی یک مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روشهای آماری مورد استفاده در بخش آمار توصیفی میانگین، درصدها، انحراف استاندارد و نمودار ستونی میباشد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t استودنت و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده گردیده که با استفاده از نرم افزارهای spss, pass2004 تجزیه و تحلیل آن داده ها صورت گرفته است. نتایج: 1- بین اعمال مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی در مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی رابطه معنی دار وجود داشت. (p<0/05) 2- بین اعمال مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی رابطه معني دار وجود داشت .(p<0/05) 3- بين اثربخشی در مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاههای علوم پزشکی رابطه معنی دار وجود داشت .(p<0/05) بحث و نتیجه گیری: برای رسیدن به حداکثر امتیاز مدیریت کیفیت فراگیر می بایت اصول مدیریت به کارکنان شناسانده و آموزش داده شود و همچنین در جهت کسب امتیاز بالای اثربخشی باید روحیه و انگیزه کار تیمی، مشارکت در کارها در بین کارکنان تقویت شود. با رعایت این اصول سازمان میتواند هر چه بیشتر در راستای موفقیت گام بردارد. واژه ها: مدیریت کیفیت فراگیر، اثربخشی، کیفیت

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 21 Oct 2019 13:26
Last Modified: 21 Oct 2019 13:26
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/843

Actions (login required)

View Item View Item