ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍راوان‍ی‌ آل‍ژن‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌ در س‍اک‍ن‍ان‌ ب‍وم‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد

حاجوی, جعفر (1389) ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍راوان‍ی‌ آل‍ژن‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌ در س‍اک‍ن‍ان‌ ب‍وم‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
172hajavi.jafar.pdf

Download (96kB)

Abstract

چ‍ک‍ی‍ده‌ ف‍ارس‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌ :آل‍رژی‌ ی‍ا ح‍س‍اس‍ی‍ت‌، ب‍ه‌ واک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ غ‍ی‍ر طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍دن‌ ک‍ه‌ ب‍ا واس‍طه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ گ‍ردن‍د، اطلاق‌ م‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ پ‍س‌ از ب‍رخ‍ورد ی‍ا ت‍م‍اس‌ م‍واد آل‍رژن‌ ب‍ا ی‍ک‌ ف‍رد آت‍وپ‍ی‍ک‌ ، ب‍اع‍ث‌ ای‍ج‍اد ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ أل‍رژی‌ ی‍ا ازدی‍اد ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ م‍ی‌ ش‍ون‍د .ام‍روزه‌ آل‍رژی‌ ب‍ه‌ م‍واد غ‍ذای‍ی‌ و م‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍وی‍ژه‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د و م‍ی‍زان‌ آن‌ ه‍م‍ان‍ن‍د ب‍ق‍ی‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ آل‍رژی‍ک‌ رو ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د .ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ف‍راوان‍ی‌ آل‍رژی‌ ب‍ه‌ آل‍رژن‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ آل‍رژن‌ ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د .م‍واد و روش‍ه‍ا :ب‍ررس‍ی‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و از ن‍وع‌ م‍ق‍طع‍ی‌ اس‍ت‌ .در ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ م‍ردم‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد م‍ی‌ ب‍اش‍د و ۳۳۹ ن‍ف‍ر از اف‍راد ب‍وم‍ی‌ س‍اک‍ن‌ گ‍ن‍اب‍اد و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد ک‍ه‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ن‍اب‍اد ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍وق‍ت‌ س‍اک‍ن‌ ه‍س‍ت‍ن‍د، ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ش‍ام‍ل‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ .در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ طراح‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍وس‍ط گ‍روه‌ م‍ا م‍رب‍وط ب‍ه‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍ل‍م‍ل‍ی‌ آل‍رژی‌ و ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌ (ISSAC) م‍ی‌ ب‍اش‍د .ن‍ت‍ای‍ج‌ :در ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ۳۳۹ زن‌ و م‍رد م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ش‍دن‍د .از ای‍ن‌ ت‍ع‍داد (۲.۵۷ ) ب‍وم‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد، ب‍وم‍ی‌ خ‍راس‍ان‌ (۴.۳۵)و غ‍ی‍ر ب‍وم‍ی‌ خ‍راس‍ان‌ (۴.۷ )را ش‍ام‍ل‌ ش‍ده‌ ان‍د .ف‍راوان‍ی‌ ت‍ع‍داد م‍ردان‌ ۱۵۲ (۸.۴۴ ) ب‍ا م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‍ی‌ ۱.۲۵س‍ال‌ و زن‍ان‌ ۱۸۷ (۲.۵۵)ب‍ا م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌۱.۲۱ س‍ال‌ م‍ی‍ب‍اش‍د .ف‍روان‍ی‌ ک‍ل‍ی‌ آل‍رژی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زع‍ف‍ران‌(۴.۱۷ )، ه‍ل‍و۱.۲ ))، گ‍ی‍لاس‌ (۶.۰ )، س‍ی‍ب‌ (۶.۰ )، ان‍گ‍ور(۸۸ )، ان‍ار (۶.۰)، م‍وز (۳.۵)، ک‍ی‍وی‌ (۴.۷ )، گ‍وج‍ه‌ (۷.۲ )، خ‍رب‍زه‌ (۲.۳۴ ) ، طال‍ب‍ی‌ ((۸ ، ب‍ادم‍ج‍ان‌(۸.۱۶) ، س‍ی‍ر(۹.۱۰) ، ک‍ن‍ج‍د (۱.۲) ، گ‍ردو(۹.۲) ، پ‍س‍ت‍ه‌(۸.۳ ) ، ب‍ادام‌ زم‍ی‍ن‍ی‌(۵.۳ ) ، ف‍ن‍دق‌(۵.۱ ) ، ب‍ادام‌ ه‍ن‍دی‌(۶.۰ ) ، ش‍ی‍ر(۲.۱۶ ) ، ت‍خ‍م‌ م‍رغ‌(۱.۷ ) ، غ‍ذاه‍ای‌ دری‍ای‍ی‌ ب‍ج‍ز م‍اه‍ی‌(۱.۵ ) ، س‍وی‍ا(۸ ) و س‍ای‍ر آل‍رژن‌ ه‍ای‌ غ‍ذای‍ی‌(۷.۲ ) ب‍وده‌ اس‍ت‌ .ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ :در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ ان‍واع‌ آل‍رژی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ی‍وه‌ ای‌ را خ‍رب‍زه‌( ۲.۳۴ ، زع‍ف‍ران‌(۴.۱۷ ) ، ب‍ادم‍ج‍ان‌(۸.۱۶ ) ، س‍ی‍ر(۹.۱۰) ، ان‍گ‍ور(۸۸ ) ، طال‍ب‍ی‌(۸ ) ، ک‍ی‍وی‌(۴.۷ ) ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ داده‌ اس‍ت‌ .در م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ا در ده‍ه‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ زی‍ر ۲۰ س‍ال‌ آل‍رژی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌، خ‍رب‍زه‌(۷.۷ ) ، ب‍الای‌ ۶۰ س‍ال‌ آل‍رژی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زع‍ف‍ران‌(۸.۸ ) ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ را داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ .لازم‌ ب‍ه‌ ذک‍ر اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ز آل‍رژی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ی‍ب‌، ان‍ار، ک‍ی‍وی‌، س‍ی‍ب‌ زم‍ی‍ن‍ی‌، ه‍ن‍دوان‍ه‌، ک‍رف‍س‍س‌، ب‍روز آل‍رژی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍اب‍ق‍ی‌ آل‍رژن‍ه‍ا در زن‍ان‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از م‍ردان‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ .واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ :آل‍رژی‌، آل‍رژن‌ غ‍ذای‍ی‌، خ‍رب‍زه‌، زع‍ف‍ران‌ : چ‍ک‍ی‍ده‌

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 08:03
Last Modified: 22 Oct 2019 08:03
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/877

Actions (login required)

View Item View Item