ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ام‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در س‍ال‌۸۶

ب‍ک‍ائ‍ی‍ان‌, راض‍ی‍ه (1387) ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ام‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در س‍ال‌۸۶. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
bakayiyan.raziyeh273 .55.pdf

Download (94kB)

Abstract

مقدمه: گسترش روز افزون علوم و تکنولوژی در کلیه زمینه های زندگی انسان از یک سو و نیازهای حیاتی فرد و جامعه امروزی برای بهتر زیستن و نیز نیل خودکفایی از سوی دیگر ضرورت پژوهش را اجتناب ناپذیر می نماید، پژوهش یکی از محورهای کلیدی در پیشرفت کشورها محسوب می گردد که بحث پیرامون تحقیق و توسعه در هر جامعه جنبه حیاتی دارد؛ لذا این پژوهش به منظور بررسی و نگرش دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۸6 نسبت به امر تحقیق صورت گرفت. مواد و روشها: این مطالعه بصورت توصیفی مقطعی در سال ۱۳۸6 انجام گرفت. ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشکده به غیر از دانشجویان ترم را به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مد پژوهشگر ساخته بود. به منظور بررسی روائی پرسشنامه پس از مطالعه اولیه جهت نظر خواهی به تعدادی از اساتید صاحب نظر در دانشکده علوم پزشکی گناباد ارائه گردید، پایایی نیز از طریق دو نیم کردن و با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ ۸۹٪ بدست آمد. به منظور تحلیل یافته های پژوهش از آزمون کای دو، تحلیل واریانس، انحراف معیار و میانگین استفاده شد. یافته های پژوهش: در بررسی توصیفی گزاره ها بیشتر دانشجویان (%70/8) در کارگاه روش تحقین شرکت داشتند و تنها (%29/2) در کارگاه شرکت نداشتند، در محور نگرش به موانع اجرایی تواناییهای علمی و شخصی تأثیر برنامه ریزی آموزشی در پژوهش، فعالیت جمعی پژوهش و جایگاه محقق در جامعه؛ گرایش اکثریت پاسخ ها به سمت متوسط و نگرش دانشجویان در مورد منابع و امکانات کتابخانه ضعیف بود. بین متغیر جنسیت و نگرش به موانع اجرایی فعالیت جمعی پژوهش و جایگاه محقق در جامعه رابطه معنی داری وجود نداشت. همچنین در بررسی رابطه بین متغیر رشته تحصیلی و نگرش به موانع اجرایی، تواناییهای علمی، تأثیر برنامه ریزی آموزش در پژوهش، منابع و امکانات کتابخانه و جایگاه محقق در جامعه ارتباط معنی دار وجود نداشت(P=0/163) نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش مسئولیت می بایستی با توجه به نیازهای جامعه و با برنامه ریزی دقیق و صحیح رابطه ای قوی و محکم میان دانشجویان و تحقیق و دستگاه اجرایی برقرار نماید و امکانات و منابع کتابخانه ای بیشتری را در اختیار دانشجویان قرار داده و با نظارت صحیح و دقیق دانشجویان را به سمت تحقیق و پژوهش هدایت کنند و همچنین انگیزه را در بین آنان ایجاد کنند.

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 08:52
Last Modified: 22 Oct 2019 08:52
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/885

Actions (login required)

View Item View Item